بررسی پارامتریک رفتار هیسترزیس اتصال CFT با سخت کننده T شکل
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15719.1289
نویسندگان
علیمحمدی 11،مجتمع سفید،طبقه ی دوم ،واحد 4
چکیده
در ترکیب فولاد و بتن، فولاد به دلیل برخورداری از نسبت وزن به مقاومت کم، باعث کاهش قابل توجهی در وزن سازه میشود. وجود مولفه بتن نیز باعث ایجاد سختی مورد نیاز در سازه و همچنین نقش کاهش هزینهها را دارد. در این مقاله، به بررسی رفتار هیسترزیس اتصال مرکب که متشکل از تیر H شکل و ستون CFT می باشد و تحت بارگذاری محوری بر روی ستون و بار رفت و برگشتی اعمالی به انتهای تیر قرار گرفته است، پرداخته شد. پارامترهای مورد ارزیابی در این مقاله تعداد سخت کننده اتصال و برش گیر درون ستون می باشد. تاثیر انواع مختلف سخت کنندههای خارجی Tشکل و برش‌گیرها با استفاده از نرم افزار ANSYS مورد شبیه سازی قرار گرفت. نتایج حاصل از شبیه سازی انجام گرفته نشان داد که سخت کنندههای T شکل عملکرد بسیار خوبی و توزیع مناسب تنش و نیروها از تیر به اتصال و از اتصال به ستون دارد و ظرفیت لنگر خمشی و شکل پذیری و میزان جذب انرژی ومقاومت اتصال را بالا می برد همچنین با افزایش تعداد سخت کنندهای T شکل میتوان سختی اتصال را افزایش داد. مد گسیختگی مدل ها در سخت کنندههای T شکل در ناحیه بال یا جان بوده است. برشگیر ها در سختی اتصال و مقامت نهایی آن بیتاثیر بوده و مانع از ایجاد لغزش بین دو سطح تماس بتن و فولاد میشود، از طرفی با افزایش محصورشدگی، آسیب مصالح بتنی را به تعویق میاندازد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The parametric investigation of hysteresis behavior of CFT Connection by the T shape hardener
Authors
alireza emami
Abstract
In the combination of steel and concrete, steel due to the low weight to resistance ratio, significantly reduces the weight of the structure. The existence of the concrete component not only cause the stiffness required in the structure but also reducing costs. In this paper, we examine the hysteresis behavior of the composite connection compound which consists of H shape beam and CFT column under axial load on the column and the back and forth load that was applied to the end of the beam. The evaluated parameters on this paper are the number of connecting hardener and cutting component in the column. The impact of different types of the T-shape hardening agents and the cutting component was simulated by ANSYS software. The results of the simulation showed that T-shape hardeners that were used have the excellent performance and proper distribution of stress and forces from the beam to the connection and form connection to the column, and the bending anchor capacity, flexibility, energy absorption, and connection resistance were increased. Also by increasing the number of T-shape hardener, we could increase the stiffness of the connection. The disconnections in the models on the T-shape hardeners are in the wings or in the body. The cutter take components are ineffective in the connection stiffness and the final resistance; it prevents the slip between the two contact surfaces of concrete and steel, and, on the other hand, delaying the damage to concrete materials by increasing the enclosure.
Keywords
T-shape hardener, Hysteresis Behavior, CFT connection, finite components