بررسی اثرات نیروی محوری و تکیه گاه جانبی بر روی رفتار لرزه ای اتصال CFT
XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15716.1288
نویسندگان
علیمحمدی 11،مجتمع سفید،طبقه ی دوم ،واحد 4
چکیده
ستون های CFT، ستون‌های پر شده با بتن هستند که دارای خصوصیات عالی از جمله مقاومت کششی بالا، شکل پذیری بالا و ظرفیت جذب انرژی بالا می باشند. علاوه بر افزایش قابل توجه ویژگی‌های سازه‌ای، ستون‌های CFT می‌تواند زمان ساخت را به مقدار قابل توجهی کاهش دهد. عدم وجود آییننامه مشخص باعث شده است که عدم قطعیتی در مورد مشخصات ستون‌های CFT، وجود داشته باشد. در این تحقیق، عملکرد چشمه اتصال در ستون‌های تحت تاثیر بارمحوری اولیه وارد بر ستون مرکب و نقش انواع مختلف تکیه گاه‌های جانبی بر عملکرد اتصال با استفاده از نرم افزار ANSYS مورد بررسی قرار گرفته است. اتصال تیر H شکل به ستون CFT با 4 عدد سخت کننده T شکل که در ناحیه تماس قوطی فولادی به هسته بتنی به صورت متقارن قرار گرفته است مورد شبیه سازی قرار گرفت. نتایج نشان داد بارهای فشاری محوری وارد بر ستون تاثیر زیادی در رفتار چشمه اتصال و شکل پذیری ومقاومت نهایی اتصال دارد. همچنین مفصل پلاستیک به دلیل سخت کننده های T شکل، در فاصله ای دورتر از اتصال تشکیل شد و اجزای اتصال در وضیعت الاستیک باقی ماند وخرابی در تیر ودر خارج از محدوده اتصال تشکیل شد. بهترین رفتار هیسترزیس در ترکیب بار جانبی و بار محوری وارد بر ستون مرکب در محدوده بین 10 الی 21 درصد ظرفیت فشاری نهایی ستون باشد تاثیر بسزایی بر روی رفتار اتصال دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigating the effects of axial force and lateral support on seismic behavior of CFT bond
Authors
gorgan
Abstract
CFT columns are columns filled with concrete that have excellent properties including high tensile strength, high ductility, and energy absorption capacity. In addition to the significant increase in the characteristics of instruments, could reduce the construction time significantly. There are no regulations about the CFT column characteristics so uncertainty about the characteristics of the columns is seen. In this research, the performance of the connection fountain on the columns affected by the initial axial load on the composite column and the role of the various types of supporting supports on the connection function was assessed by using ANSYS software. The connection of H shape column to the CFT column by 4 hardening T shape on the connection area with the steel to the concrete core that is symmetrical is simulated. Results showed that the pressure axial loads to the column have a great effect on the behavior of the connection fountain, the flexibility, and the final resistance. Also the plastic hinge because of the T shape hardener was formed farther away and the connection components were left in the elastic state, and the breakdown was formed in the beam on the outside of the bonding zone. The best behavior of hysteresis in the combination of lateral loading and axial lateral load on the composite column in the range of 10 to 21% of the final compressive strength of the column has a significant effect on the behavior of the connection.
Keywords
connection fountain, final resistance, axial load, CFT connection