الگوریتم تعیین کمانهای بهینه شمارش حجم در برآورد ماتریس مبداء-مقصد
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15676.1282
نویسندگان
1مشهد- بلوار امامت- امامت17 - پلاک40 طبقه 4
2عضو هیات علمی دانشگاه
چکیده
اطلاعات تقاضای سفر یکی از اساسی ترین ورودیها در برنامه ریزی حمل و نقل است. امروزه دستیابی به ماتریس مبداء- مقصد با استفاده از اطلاعات شمارش حجم بسیار مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است چرا که در اینگونه روشها می‌توان بر اساس حجم جریان در کمانهای شبکه که با هزینه بسیار کمتر و صرف وقت بسیار کم و دقت بالا در دسترس می‌باشند، اقدام به برآورد ماتریس مبداء- مقصد نموده در اینگونه الگوریتم-ها تعداد و محل کمانها جهت شمارش حجم یکی از پارامترهای اصلی می‌باشد. بطوریکه با انتخاب کمانهای بهینه می‌توان به ماتریس مبداء- مقصد بهتری رسید. در این مقاله الگوریتمی جهت تعیین تعداد و محل کمانهای بهینه برای شمارش حجم ارایه شده است. روش مورد نظر حداقل کمانها جهت پوشش ماکزیمم عناصر ماتریس مبداء- مقصد را بدست می‌دهد. این الگوریتم بخصوص برای روش گرادیان در برآورد ماتریس مبداء- مقصد بسیار موثر است چرا که در روش گرادیان تنها زوج مبداء- مقصدهای پوشش داده شده توسط کمانهای شمارش حجم تصحیح و برآورد می‌گردند. در ادامه الگوریتم مورد نظر در محیط EMME/ و Foxpro برنامه نویسی شده و برای یک شبکه واقعی با مقیاس بزرگ (شهر مشهد) اجرا گردیده است نتایج حاصله نشان می‌دهد که برای شبکه شهر مشهد تنها با شمارش 8 درصد از کمانهای شبکه می‌توان حدود 95 درصد از ماتریس مبداء- مقصد را پوشش و در نتیجه تصحیح کرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
An Algorithm for Determining the Optimal Links to Count the Volume for Origin- Destination Matrix
Authors
Mehdi Mashhad, Golam Ali Behzadi
Abstract
Trip demand information is an essential inputs for transportation planning. Nowadays, Obtaining the O-D Matrix form traffic counts is significantly considered by researchers, because in these methods the O-D Matrix can be predicted on the basis of flows in network links that are available with low cost, time and high accuracy. In such algorithm the number and location of links to count volume is one of the main parameters, as the better O-D Matrix can be attained by selecting the optimal links. This paper presented the algorithm to determine the number and location of optimal links for volume counts. The mentioned method generated the minimum links to cover the maximum elements of O-D matrix. This algorithm is especially effective for Gradient Approach which predicts the O-D matrix, because in gradient approach only the O-D pairs that is covered by volume counts links are corrected and predicted. Then the mentioned algorithm is programmed in EMME/ and applied for a real network with large scale (Mashhad city). The results for Mashhad network show approximately % percent of O-D matrix can be covered and be corrected just by counting % percent op network links.
Keywords
Trip Demand, Origin-Destination Matrix, Observed Volumes, Traffic Assignment, Optimal Links