تحلیل دوبعدی و سه‌بعدی روسازی با استفاده از برنامه ABAQUS و مقایسه نتایج با برنامه KENLAYER و MICHPAVE
XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15659.1279
نویسندگان
1سیرجان- دانشگاه صنعتی سیرجان-دانشکده مهندسی عمران
2سیرجان- بلوار نماز، شهرک رزمندگان، هتل کهکشان
3کارشناس مهندسی مکانیک
چکیده
نخستین گام در طراحی روسازی به روش مکانیستیک-تجربی، تحلیل روسازی و محاسبه عکس‌العمل‌های بحرانی آن شامل حداکثر کرنش کششی در تار پایین لایه آسفالتی و حداکثر کرنش فشاری روی خاک بستر است. برای این منظور نرم‌افزارهای زیادی در سطح جهان توسعه داده‌شده است. ازجمله نرم‌افزارهای قابل‌استفاده برای تحلیل روسازی، برنامه ABAQUS است که امکان بهره‌گیری از مدل‌های رفتاری مختلف، مدل‌سازی هندسه‌های پیچیده دوبعدی و سه‌بعدی و همچنین بارگذاری غیریکنواخت را فراهم می‌سازد. هدف از مطالعه پیش رو تحلیل دوبعدی و سه‌بعدی روسازی با استفاده از برنامه ABAQUS و مقایسه نتایج با دو نرم‌افزار KENLAYER و MICH-PAVE است. برای این منظور 12 مقطع روسازی مختلف در نظر گرفته‌شده است و در هر مورد پس از مدل‌سازی دوبعدی و سه‌بعدی مقاطع با برنامه ABAQUS، مقادیر حداکثر کرنش کششی تار پایین لایه آسفالت، حداکثر کرنش فشاری روی خاک بستر و همچنین حداکثر افت‌وخیز روسازی حاصل از برنامه ABAQUS با مقادیر نظیر به‌دست‌آمده از برنامه‌های KENLAYER و MICH-PAVE مقایسه گردید. با توجه به نتایج مدل‌سازی، همبستگی مناسبی با خطای کمتر از %5 بین سه نرم‌افزار حاصل شد و هندسه سه‌بعدی مناسب برای مدل‌سازی معرفی گردید.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
2D and 3D Pavement Analysis using the ABAQUS Program and Comparing the Results with the KENLAYER and MICHPAVE programs
Authors
Ali Reza Ghanizadeh, Farhad Qaderi, یوسف جعفر آقایی
Abstract
The first step in pavement design using mechanistic-empirical method is pavement analysis and calculation of its critical responses including the maximum tensile strain at the bottom of asphalt layer and the maximum vertical strain on the top of subgrade. To this end, several programs have been developed all over the world. Among the program used for pavement analysis, ABAQUS is a program that allows the use of various behavioral models, the modeling of complex 2D and 3D geometries, as well as non-uniform loading. The purpose of this study is to investigate the 2D and 3D pavement analysis using the ABAQUS program and compare the results with both KENLAYER and MICH-PAVE programs. For this purpose, 12 different pavement sections have been considered. In each case, after 2D and 3D modeling of sections with ABAQUS program, the maximum tensile strains at the bottom of asphalt layer, the maximum vertical strain on the top of subgrade soil and also the maximum surface deflection determined using the ABAQUS program and were compared with the values obtained from KENLAYER and MICH-PAVE programs. Regarding the modeling results, a good correlation with error of less than 5% was obtained between the responses calculated using three program and the appropriate 3D geometry was introduced for modeling.
Keywords
ABAQUS، KENLAYER، MICH-PAVE، 3D Modelling, Critical Responses