بررسی حساسیت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی گرم حاوی تراشه های خرده آسفالت
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15658.1278
نویسندگان
1فرمانیه اندرزگو-خیابان سلیمی جنوبی-خیابان نعمتی-کوچه ارشادی پلاک 5- طبقه اول
2دانشگاه پیام نور
چکیده
روش بازیافت گرم مخلوطهای آسفالتی، یکی از روشهای مناسب برای ترمیم، بهسازی و بازسازی روسازی های آسفالتی می باشد، در این روش رویه آسفالتی موجود که دچار خرابی و فرسودگی شده اند از سطح راه تراشیده ودر ترکیب مخلوطهای آسفالتی جدید استفاده می شوند. بنابراین لازم است برای تشخیص عملکرد مناسب مخلوطهای آسفالتی گرم حاوی تراشهای خرده آسفالت تحقیقات بیشتری انجام شود. ازموضوعات قابل بررسی در خصوص مخلوطهای آسفالتی حاوی تراشه خرده آسفالت دوام است. یکی از دلایل اصلی کاهش دوام مخلوطهای آسفالتی، حساسیت رطوبتی آسفالت است که ممکن است به علت کاهش چسبندگی قیر به سنگدانه ها بدلیل نفوذ رطوبت و عریان شدن دانه های سنگی باشد. در این مقاله حساسیت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی گرم حاوی درصد های مختلف(100،75،50،25،0) تراشه های خرده آسفالت با استفاده از آزمایش مارشال مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج آزمایشهای انجام شده نشان می دهند با افزایش مقدار تراشه های خرده آسفالت به مخلوطهای آسفالتی، استقامت مارشال افزایش می یابد. همچنین با توجه به نتایج این آزمایش مشخص شد که افزودن تراشه های خرده آسفالت به مخلوطهای آسفالتی گرم هیچگونه تاثیری بر حساسیت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی گرم ندارند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigation of moisture sensitivity of hot mix asphalt containing reclaimed asphalt pavement (RAP)
Authors
Tehran, Ali Taghinezhad omran, Ali Narollah Tabar Ahangar, Sadegh Samadi
Abstract
Asphalt mixture hot recycling is one of the appropriate methods of patching , rehabilitation and reconstruction of asphalt mixtures. In this method ,the destroyed and deteriorated asphalt layer chipped and will be reused in new asphalt concrete composition. Therefore it is necessary to have more studies about the appropriate performance of reclaimed asphalt pavements.
the searchable subjects about reclaimed asphalt pavement is its durability. moisture sensitivity is one of the main reason of decreasing durability of asphalt mixture which could be because of reducing the adhesion of bitumen to aggregate that caused by moisture penetration and stripping aggregates. In this paper moisture sensitivity of HMA with various percentage of RAP(such as 0,25,50,75 and 100) is presented by using marshal test.
Result showed that marshal stability of mixture increase with increase in percentage of reclaimed asphalt pavement (RAP). Also test results verified that moisture sensitivity of HMA are independent of adding RAP.
Keywords
reclaimed asphalt pavement, marshal test, moisture sensitivity, Hot mix asphalt