بررسی آزمایشگاهی تأثیر وزن مخصوص و تخلخل سنگ های آهکی بر روی تغییرات مقاومت کششی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15656.1277
نویسندگان
خیابان رادیو دریا، کوچه شهید مرتبی، منزل راشدی
چکیده
به طور کلی اطلاع از رفتار سنگ‌ها در کشش و میزان مقاومت کششی آنها اهمیت بسیاری دارد چرا که سنگ‌ها ذاتاً در کشش بسیار ضعیف‌تر از فشار عمل می‌کنند.. یکی از روش‌های تعیین مقاومت کششی سنگ‌ها، روش غیرمستقیم می‌باشد .در این پژوهش روش‌های غیرمستقیم تخمین مقاومت کششی غیرمستقیم برزیلی سنگ‌های آهکی ریز بلور. با استفاده از چگالی اشباع (ρs)، چگالی خشک (ρd) و تخلخل (n) بررسی شده است. که می‌توان با اطلاع از دیگر خصوصیات سنگ، مقاومت کششی غیرمستقیم برزیلی را تخمین زد و بطور غیرمستقیم بدست آورد. به منظور به دست آوردن روابط موجود، از روش‌های آماری رگرسیون ساده و رگرسیون چند متغیره بر روی داده های بدست آمده در آزمایشگاه استفاده شده است. نتایج بدست آمده از روش رگرسیون ساده، نشان دهنده‌ی کارایی بهتر تخلخل (n) نسبت به دیگر ویژگی‌های فیزیکی سنگ در تخمین مقاومت کششی غیرمستقیم برزیلی است. همچنین در صورت استفاده از رگرسیون چند متغیره، می‌توان تخمین دقیق‌تری از مقاومت کششی غیرمستقیم برزیلی بدست آورد و بهترین رابطه چند متغیره به ازای استفاده از هر سه متغیر مستقل موجود بر کل نمونه‌ها بدست می‌آید. امّا ظاهراً نتایج بدست آمده نشان دهنده افزایش کارایی چگالی اشباع، چگالی خشک و تخلخل در تخمین مقاومت کششی غیرمستقیم برزیلی است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Laboratory study of the effect of specific gravity and porosity of limestone on tensile strength variations
Authors
chalus
Abstract
In general, it is important to know the behavior of rocks in their elasticity and their tensile strength because the rocks inherently tend to be weaker than the pressure. One of the methods for determining the tensile strength of rocks is indirect method. In this study indirect methods of resistance estimation Indirect Tensile Brusque Lime Stone. Using saturation density (ρs), dry density (ρd) and porosity (n) are investigated. It is possible to estimate indirect indirect Brazilian tensile strength by knowing other rock characteristics. In order to obtain existing relationships, simple regression and multivariate regression methods are used on the data obtained in the laboratory. The results obtained from the simple regression method show better porosity (n) performance relative to other physical properties of the rock in the estimation of indirect indirect Brazilian tensile strength. Also, if you use multivariate regression, you can obtain a more accurate estimate of the indirect indirect tensile strength of the Brazilian, and obtain the best multivariable relation for all three independent variables on the whole sample. But apparently the results indicate an increase in the efficiency of saturation density, dry density and porosity in the estimation of indirect indirect Brazilian tensile strength.
Keywords
Indirect Tensile Strength, Brazilian Experiment, Multivariate Regression. Simple regression