مکان یابی پارک سوار حومه خط یک قطارشهری مشهد
XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15646.1276
نویسندگان
1بلواد وکیل آباد - امامت 10 - پلاک 36 - واحد 3
2شهرداری مشهد
چکیده
با رشد سریع شهرنشینی و افزایش تعداد وسایل نقلیه موتوری، ترافیک سطح معابر شهری به یکی از معضلات شهرهای بزرگ همچون مشهد مقدس تبدیل شده است. از این رو سیستم های حمل و نقل شهری با هدف مدیریت جابه جایی انسان و کالا در سطح معابر، افزایش سرعت و امنیت و کاهش هزینه حمل و نقل در شهرها به وجود آمدند. کارکرد سیستم حمل و نقل شهری وابسته به وجود زیر ساخت های لازم، قرارگیری مناسب اجزای مختلف آن و نیز هماهنگی های این اجزا با یکدیگر می باشد. از این رو احداث پارکینگ های عمومی در مجاورت برخی از ایستگاه های خط یک قطارشهری مشهد که منجر به استفاده بیشتر مردم از قطارشهری و تغییر مود حرکت از وسیله نقلیه شخصی به قطارشهری می شود، یکی از اقدامات مؤثر در کاهش ترافیک می باشد. احداث پارکینگ-های مذکور زمانی با افزایش کارآرایی و دستیابی به اهداف مورد نظر همراه می شود که کلیه پارامترهای مؤثر در احداث این نوع پارکینگ ها مد نظر قرار گرفته شود.
هدف از این مقاله، ارائه اولویت بندی بین ایستگاه های خط یک قطارشهری مشهد با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) برای احداث پارک سوار است، در این مقاله گزینه های موجود نسبت به هر پارامتر و پارامترها نسبت به هم سنجیده شده و در نهایت اولویت بندی مورد نظر حاصل می گردد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Location of the suburban park in the Mashhad line
Authors
mohammad reza mashhad, vajiheh houshyar far
Abstract
With the rapid growth of urbanization and the increase in the number of motor vehicles, urban road traffic has become one of the major problems in large cities such as the holy city of Mashhad. Hence, urban transport systems were created with the aim of managing the movement of people and goods across the road, increasing speed and security, and reducing transportation costs in cities. The function of the urban transportation system depends on the existence of the necessary infrastructure, the proper fitting of its various components, and the coordination of these components. Therefore, the construction of public parking lots in the vicinity of some of Mashhad's one-stop-line stations, which results in more people using the trains and changes in the mode of movement from personal vehicles to the trains, is one of the effective measures in reducing traffic. The construction of these parking spaces will be accompanied by increased efficiency and the achievement of the desired objectives, which will take into account all the parameters that will affect the construction of this type of parking.
The purpose of this paper is to provide prioritization between the Mashhad-line station stations using the Analytical Hierarchy Process (AHP) process for constructing a ride park. In this paper, the available options are compared to each parameter and parameters, and in The ultimate priority is achieved.
Keywords
Park Rider, Drop Ship, Analytical Hierarchy Analysis