اثرگذاری فاکتورهای ایمنی در کاهش خطرات ناشی از کار در ارتفاع کارگران ساختمانی با استفاده از مدل معادلات ساختاری
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15641.1274
نویسندگان
آمل امام زاده عبدالله اسکومحله کد پستی 4616114365
چکیده
رشد علمی بشر در دهه‌های اخیر، پیشرفت صنعتی و برخورداری از امکانات و رفاه نسبی را برای او به ارمغان آورده ولی پایهگذار معضلی جدید به نام حوادث نیز شده است، بهطوریکه امروزه حوادث شغلی یکی از مهمترین مشکلات کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه محسوب میشود.
در مطالعه حاضر به منظور بررسی بررسی نقش فاکتورهای موثر ایمنی در کاهش خطرات ناشی از کار در ارتفاع(مطالعه موردی کارگران ساختمانی در استان مازندران)، پس از بررسی مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور در زمینه ایمنی، عوامل مؤثر بر عملکرد ایمنی کار در ارتفاع شناسایی شدند. سپس برای تطبیق فاکتورهای مؤثر بر ایمنی با شرایط ساخت و ساز در استان مازندران به کمک مصاحبه با کارشناسان و صاحب نظران، برخی از فاکتورها حذف و برخی نیز اضافه گردیدند.
با توجه به مدل معادلات ساختاری نسبت به ترسیم مدل مفهومی‌تحقیق اقدام و فرضیه مورد آزمون قرار می‌گیرد. در ارتباط با مدل این پژوهش نکته جالب توجه اهمیت بیشتر فاکتور مشوق‌ در کاهش خطرات ناشی از کار در ارتفاع کارگران ساختمانی با بار عاملی 89/0 می‌باشد. همچنین فاکتور خطرپذیری اثری منفی با بار عاملی 22/0- در مذل مذکور داراست. می‌توان اذعان داشت مجموعه وسیعی از معیارها و شاخص‌های برازندگی وجود دارند که می‌توانند برای اندازه‌گیری کل مدل مورد استفاده قرار گیرند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effect of safety factors on reducing work-related hazards in construction workers height using structural equation model
Authors
Amol
Abstract
Human development in recent decades has given it industrial progress and facilities and relative prosperity, but it has also created a new disaster in the name of accidents, so today, occupational accidents are one of the most important problems of developed and developing countries.
In this study, to investigate the role of effective safety factors in reducing work-related dangers in altitude (a case study of construction workers in Mazandaran province), after investigating the safety and health effects of safety and safety factors in the area of safety, Work was identified at altitude. Then, some of the factors were eliminated and some were added to match the safety factors with construction conditions in Mazandaran province by interviewing experts and experts.
Regarding the structural equation model, the hypothesis is modeled on the conceptual model and the hypothesis is tested. In connection with the model of this research, it is interesting to note that the further importance of the incentive factor in reducing work-related hazards in the height of construction workers with a factor load of 0.89 is. Also, the risk factor has a negative effect with the factor load of -22 .0 in the aforementioned. It can be admitted that there is a wide range of criteria and fitness indicators that can be used to measure the entire model.
Keywords
Safety, Structural Equation Model, Work in height, spss, lisrel