کاربرد سرعت سنجی تصویری ذرات (PIV) در تحلیل دیواره ی نگهبان
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15638.1273
نویسندگان
11659755111
2هیئت علمی/ دانشگاه شیراز
چکیده
در تحلیل و طراحی دیوارهای نگهبان روش های گوناگونی مطرح شده است. رفتار و هندسه ناحیه گسیختگی از جمله مسایلی است که می تواند بر روابط پایه تاثیر گذار باشد و با شناخت آن، آنالیز های دقیق تری در طراحی دیوارهای نگهبان و مقاوم سازی دیواره ها به دست آورد. روش سرعت سنجی تصویری ذرات با ساخت یک مدل فیزیکی ، برای محاسبه ضریب فشار جانبی مقاوم خاک و تاثیر ناحیه گسیختگی بر آن مورد استفاده قرار گرفت و نتایج آن با نتایج عددی و آزمایشگاهی مقایسه شده است. در این پژوهش نشان داده شد می توان با استفاده از روش سرعت سنجی تصویری ذرات و توجه به ناحیه گسیختگی، به درک بهتری از رفتار خاک در پشت دیواره ی نگهبان، فشار جانبی خاک و ناحیه گسیختگی، دست پیدا کرد.

کلمات کلیدی: دیواره‌ی نگهبان، آنالیز تصویری ذرات، ناحیه گسیختگی، مدلسازی فیزیکی، فشار جانبی خاک، فناوری نوین در ژئوتکنیک، خاک چمخاله
دیواره‌ی نگهبان، آنالیز تصویری ذرات، ناحیه گسیختگی، مدلسازی فیزیکی، فشار جانبی خاک، فناوری نوین در ژئوتکنیک، خاک چمخاله
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Application of Particle Image Velocimetry (PIV) in Analysis of Retaining Walls
Authors
Mohammad Hadi Hatefi, Mehdi Veiskarami
Abstract
Several methods have been developed for analysis and design of retaining walls. The mechanism or the geometry of failure is well governed by physical properties of the soil and has a great influence on the basic relations. A good assumption for the failure mechanism and its geometry will provide us with a proper and accurate result. In this study, the coefficient of passive earth pressure calculated with particle image velocimetry (PIV) by manufacturing physical modeling equipment to test a retaining wall moving towards the retained soil in order to assess the theoretical assumptions with experimental observations. Results were compared with the results of numerical analyses based on theoretical approaches. Results indicated that if the geometry of failure is predicted by PIV methods, a better estimate of the coefficient of earth pressure can be obtained.

PIV, Physical Modeling,Retaining Walls, Chamkhaleh soil
PIV, Physical Modeling,Retaining Walls, Chamkhaleh soil
PIV, Physical Modeling,Retaining Walls, Chamkhaleh soil
Keywords
PIV, Physical Modeling, Retaining Walls, Chamkhaleh soil