ارزیابی عملکرد سازه های بتن آرمه با پلان نامنظم مجهز به میراگر ویسکوز تحت اثر خرابی پیش رونده
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15604.1262
نویسندگان
بابل خیابان دارایی سابق کوچه بابایی 4 ساختمان نمونه 9 طبقه چهارم واحد شمالی
چکیده
خرابی پیش‌رونده وضعیتی است که در آن بروز یک خرابی موضعی در یک عضو سازه‌ای، منجر به شکست اعضای مجاور آن و در نهایت خرابی کل سازه یا بطور نامتناسب بخش اعظم آن می‌گردد. بارهای غیرمعمول از جمله ضربه هواپیما، خطای طراحی یا ساخت، آتش‌سوزی، انفجار گاز، بارهای اضافی غیر مترقبه، برخورد وسایل نقلیه، انفجار بمب و..... می‌توانند باعث بروز خرابی پیش‌رونده در سازه باشند.
هدف از این مقاله، با حذف المان‌های بحرانی نظیر برخی ستون‌های خاص با توجه به سناریوهای مختلف، رفتار سازه در برابر خرابی پیش‌رونده مورد بررسی قرار می‌گیرد. و با توجه به تحلیل استاتیکی غیرخطی و دینامیکی غیرخطی، به منظور مرتفع ساختن مشکل ناشی از خراب شدن ستون‌ها، استفاده از میراگر ویسکوز تحت حالت‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور سازه بتن‌آرمه 4 طبقه با سیستم قاب خمشی متوسط در نظر گرفته شده است. سازه‌ها با استفاده از نرم‌افزار ETABS 2016 مدل و طراحی شدند. تاثیر محل حذف و موقعیت‌های بحرانی حذف ستون‌ها، تغییرمکان‌های نسبی قائم، ضریب بار و تاثیر بزرگی خرابی بر مقاومت نهایی سازه مطابق توصیه‌های GSA مورد بحث و ارزیابی قرار گرفتند.
نتایج حاکی از آن بود که در نتیجه حذف ستون‌های گوشه نسبت به ستون‌های میانی در اکثر موارد با توجه به تغییرمکان قائم دارای بیشترین پتانسیل خرابی پیش‌رونده و درعین حال دارای کمترین عملکر زنجیره‌ای می‌باشند. همچنین نتایج نشان می‌دهد که با اضافه شدن میراگرهای ویسکوز در صورتی که نزدیک به ناحیه متاثر خرابی باشد پایداری و تعادل سازه در برابر خرابی پیش‌رونده بهبود می‌یابد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluating the performance of reinforced concrete structures with irregular plan with viscous damper under the influence of progressive collapse
Authors
babol
Abstract
Failure is a progressive condition that a local failure in a structureal member Adjacent to the failure of members and the failure of the structure or disproportionately large part of the elderly unusual load, including aircraft hit, design or manufacturing error, fire, a gas explosion, additional loads, unexpected, collision of vehicles, bomb explosion and… can cause progressive damage to the structure.
Structure or some structural elements of a building. In this Article, the function of structure is analyzed in different situation and scenarios considering the elimination of critical structural elements such as main columns and According to analyse of nonlinear static and nonlinear dynamic, In order to overcome the problem caused by the deterioration of columns, The application of viscous damper under different conditions is examined . To do so, three different reinforced concrete structure with 4 story with the intermediate moment frame system are considered. Structure models were designed using the Etabs 2016. The impact of location and the critical situations of elimination, The vertical changes of the location, Load factor And deterioration on the ultimate resistance of a structure, Were examined according to the recommendations of GSA.
The results indicate that the simulated buildings with the eliminated outer columns, Compared to inner columns, in most cases, according to vertical displacement Have the most potential of progressive collapse and have the least chain-like function. Furthermore, the results show that by adding viscous dampers if it close down the affected area stability and structural balance improved against progressive collapse.
Keywords
Progressive Collapse, viscose damper, nonlinear static analysis, nonlinear dynamic analysis