ارزیابی عملکرد سازه های بتن آرمه با پلان نامنظم در ارتفاع تحت اثر خرابی پیش رونده
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15603.1261
نویسندگان
بابل خیابان دارایی سابق کوچه بابایی 4 ساختمان نمونه 9 طبقه چهارم واحد شمالی
چکیده
خرابی پیش‌رونده وضعیتی است که در آن بروز یک خرابی موضعی در یک عضو سازه‌ای، منجر به شکست اعضای مجاور آن و در نهایت خرابی کل سازه یا بخش اعظم آن می‌گردد. بارهای غیرمعمول از جمله ضربه هواپیما، خطای طراحی یا ساخت، آتش‌سوزی، انفجار گاز، بارهای اضافی غیر مترقبه، برخورد وسایل نقلیه، انفجار بمب و..... می‌توانند باعث بروز خرابی پیش‌رونده در سازه باشند.
هدف از این مقاله، با حذف المان‌های بحرانی نظیر برخی ستون‌های خاص در سازه‌های 4،8،12 طبقه، با توجه به سناریوهای مختلف، رفتار سازه در برابر خرابی پیش‌رونده مورد بررسی قرار می‌گیرد. و با توجه به تحلیل استاتیکی غیرخطی و دینامیکی غیرخطی، به منظور مرتفع ساختن مشکل ناشی از خرابی ستون‌ها، استفاده از میراگر ویسکوز تحت حالت‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. سازه‌ها با استفاده از نرم‌افزار ETABS 2016 مدل و طراحی شدند.
نتایج حاکی از آن بود که با افزایش تعداد طبقات سازه ضریب بار بحرانی افزایش می‌یابد و سازه رفتار بهتری در برابر خرابی پیش‌رونده از خود نشان می‌دهد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluating the performance of reinforced concrete structures with irregular plan at height under the influence of progressive collapse
Authors
babol
Abstract
Failure is a progressive condition that a local failure in a structureal member Adjacent to the failure of members and the failure of the structure or disproportionately large part of the elderly unusual load, including aircraft hit, design or manufacturing error, fire, a gas explosion, additional loads, unexpected, collision of vehicles, bomb explosion and… can cause progressive damage to the structure.
Structure or some structural elements of a building. In this research, the function of structure is analyzed in different situation and scenarios considering the elimination of critical structural elements such as main columns and According to analyse of nonlinear static and nonlinear dynamic In order to overcome the problem caused by the deterioration of columns, The application of viscous damper under different conditions is examined . To do so, three different reinforced concrete structures with 4, 8 and 12 stories with the intermediate moment frame system are considered. Structures models were designed using the Etabs 2016. The results indicate that As the number of classes increases the critical load factor increases and the structure exhibits better behavior against progressive collapse.
Keywords
Progressive Collapse, nonlinear static analysis, nonlinear dynamic analysis, critical load factor