بهینه سازی گندزدایی آب خاکستری به روش ازناسیون جهت مصارف آبیاری و غیرآشامیدنی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15598.1259
نویسندگان
1اهواز - بلوار گلستان - دانشگاه شهید چمران - کوی استادان - انتهای خیابان میخک - پلاک 510 - منزل آقای کمری
2عضو هیئت علمی / دانشگاه شهید چمران اهواز
چکیده
آب، این مایع حیاتی و ارزشمند روز به روز در حال کاهش و رو به تمام شدن است. افزایش جمعیت از یک سو و نیاز روزافزون همان جمعیت به آب برای مقاصد گوناگون از سویی دیگر، هر قطره آب را ارزشمند نموده است.
باز استفاده از آبهای استفاده شده و بازگشت آنها به چرخه استفاده می تواند کمک بزرگی به حفظ منابع اندک باقیمانده آب و رفع نگرانی های موجود در این حوزه نماید. یکی از منابع مهم آبهای قابل بازاستفاده آب خاکستری است، زیرا بار کم آلودگی های پاتوژنیک و غیرپاتوژنیک آن، هزینه های تصفیه را برای این بخش از پساب ها قابل قبول می نماید.
یکی از استانداردهای الزام آور در رعایت تصفیه مجدد پساب ها، توجه به حذف عوامل بیماری زا است. در مطالعه پیش رو سعی شده تا با استفاده از دو روش و به وسیله تزریق ازن به آب خاکستری، آنرا به طور کامل از نظر عوامل بیماری زا پاک نموده و جهت استفاده های گوناگون از جمله کشاورزی به حد مناسب استانداردهای گندزدایی رسانده شود.
در نهایت هر کدام از روش ها علاوه بر موفقیت در حذف عوامل بیماری زا به حداقل میزان هزینه و اتلاف منابع رسانده شد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Gray water treatment by using ozonation method for irrigation and Non-drinking usages
Authors
Morteza Javaheri, Parvaneh Tishezan, Hadi Moazed
Abstract
Water is important and vital liquid for human and nature that will end. Population increase and their need to water for various aims has made every drop of water worthwhile.
Using the waters that used and treatment it for various usage can be a great help to maintain the few remaining water resources and solves the important issue mentioned. One of the important sources of reversible water is Gray water because Gray water does not have much pathogenic contamination It will reduce the cost of treatment.
Paying attention to pathogens is very important. In this study by using two methods injected ozone in Gray water and and removed all of the pathogenic factor in it and use of purified gray water was possible for various aims, especially agriculture.
The two methods used in this paper are reactor method and Venturi method. Finally, Both methods have been optimized for cost and energy savings.
Keywords
Ozone, Coliform, Optimization, Gray water, Irrigation