ارزیابی ویژگی‌های مکانیکی و زیست محیطی فیلر زئولیت و خاکستر پسماندزغالسنگ در مقایسه با سیمان در مخلوط آسفالتی گرم
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15594.1257
نویسندگان
بابل- جاده قدیم آمل- بالا احمد چاله پی- روستای حمزه رضا
چکیده
هدف از این پژوهش ارزیابی ویژگی های مکانیکی و زیست محیطی فیلر پوزولانی زئولیت و خاکستر پسماند زغالسنگ در مخلوط آسفالتی گرم می باشد. در این پژوهش آزمایش های مکانیکی مارشال، کشش غیر مستقیم و حساسیت رطوبتی و آزمایش زیست محیطی تراوش آلودگی بر روی مخلوط ها انجام گرفت و با پودر سنگ بعنوان فیلر رایج و سیمان بعنوان فیلر پوزولانی مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج آزمایشگاهی نشان می دهد استفاده از خاکستر زغالسنگ اگرچه نتایج ضعیفتری نسبت به سیمان داشته اما نتایج بهتری نسبت به مخلوط های آسفالتی حاوی فیلر زئولیت و پودرسنگ داشته است. استفاده از زئولیت به تنهایی، مقاومت لازم در برابر حساسیت رطوبت تعیین شده در آیین نامه برآورده نکرده است. از نظر زیست محیطی هیچ کدام از فیلرهای مورد استفاده در مخلوط آسفالتی آلودگی برای آب های زیر زمینی ایجاد نمی کنند. براساس این پژوهش می توان گفت از خاکستر پسماند زغالسنگ می توان به تنهایی بعنوان جایگزین فیلرهای رایج استفاده کرد اما زئولیت به تنهایی قابل استفاده نیست و باید بصورت ترکیبی مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluation of mechanical and environmental properties of zeolite filler and waste dust ash in comparison with cement in asphalt mix
Authors
mohammad hasannia
Abstract
The purpose of this study was to evaluate the mechanical and environmental properties of zeolite and zinc oxide filler zeolite and coal dust ashes in hot asphalt mixtures. In this study, Marshall mechanical experiments, indirect elasticity and moisture sensitivity and environmental contamination of contamination on mixtures were compared and compared with rock powder as a common filler and cement as a pozzolan filler. Laboratory results show that the use of coal ash, although weaker than cement, has better results than asphalt mixtures containing zeolite and powdered fillers. The use of zeolite alone does not meet the required resistance to moisture sensitivity specified in the regulation. From the environmental point of view, none of the fillers used in asphalt mixtures do not cause contamination of groundwater. According to this research, it can be said that coal waste ash can be used alone as a substitute for common fillers, but zeolites can not be used alone and should be used in combination.
Keywords
Hot mixe asphalt, coal waste ash, zeolite, Filler, pozzolan