بررسی و پهنه‌بندی آلودگی خاکهای کشاورزی به فلزات سنگین (کادمیوم و سرب) با استفاده از GIS در جنوب شهرستان خرم آباد
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15581.1255
نویسندگان
1دانشگاه لرستان- صندوق رفاه دانشجویی
2دانشگاه همدان
چکیده
تخریب و آلودگی محیط‌زیست ثمره ویژه جوامع صنعتی و یکی از ره‌آوردهای صنعتی شدن اجتماعات بشری است. این تحقیق با هدف تهیه نقشه های پهنه بندی فلزات سنگین خاک و تعیین توزیع مکانی فلزات سنگین در خاک با استفاده از نرم افزار Arc GIS 10.2 در بخشی از دشت خرم‌آباد، واقع در جنوب شهر خرم‌آباد انجام‌شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که میانگین غلظت کادمیم کل در منطقه مورد بررسی در مقایسه با استانداردهای موجود در منطقه مطالعاتی تنها چند نقطه غلظتی بیش از حد مجاز کشور هلند را نشان داد. نتایج مربوطه نشان داد که به‌جز در چند نقطه از منطقه مورد مطالعه که به‌طور موضعی غلظت بالای کادمیم را نشان دادند، در مابقی نقاط غلظت کادمیم کل پائین بوده و در نتیجه امکان اندازه‌گیری کادمیم قابل‌جذب با استفاده از دستگاه جذب اتمی وجود نداشت. نتایج حاصل با توجه به اینکه منطقه مورد مطالعه در پایین دست مکان جمع آوری فاضلاب شهر می باشد و همچنین منطقه مورد مطالعه از طریق رودخانه که از این مسیر میگذرد آبیاری می شود بنابراین می‌توان گفت که نفوذ فلزات موجود در خاک منطقه در آبهای زیرزمینی و رودخانه مجاور باعث آلودگی منطقه گردیده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigation and zoning of heavy metal contamination (Cadmium and Lead) of agricultural soils using GIS in the southern city of Khorramabad
Authors
khoramabad, yousef rezaii
Abstract
The results of this study showed that the total concentration of cadmium in the study area 4/162 mg and the amount of at least 1.2 kg up to 5.8 mg/ kg are variable. Overall, there was no significant difference between different Applications and in comparison with existing standards in an area of only a few points showed excessive concentration allowed the Netherlands. The results showed that except in some point of the study area showed that does local high concentrations of cadmium, the rest of the total concentration of cadmium is low and therefore the possibility of measured cadmium absorbed there using atomic absorption. The spatial distribution of soil Cd prepared by kriging seems to be that soil Cd studied agricultural origin. The mean lead concentration of 8.233 mg kg in the study area and its value varies from a minimum of 2.14 to a maximum of 15.45 mg kg respectively. Comparison of total lead levels in different applications showed that averaging more than other land use is agricultural land that can be concluded that the use of chemical fertilizers, animal and compost can be one of the causes of increasing concentrations of this element in agricultural land. In addition, all samples with lower concentrations of total lead limit from the Netherlands. By mapping the total lead concentration by using kriging show low concentrations of this element.
Keywords
Soil zoning, cadmium, lead, interpolation, GIS