تحلیل و ارزیابی عملکرد کنترل رمپ در بزرگراه شهید همت به بزرگراه شهید چمران بانرم‌افزار شبیه‌سازی ترافیکی AIMSUN
XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15573.1252
نویسندگان
میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- بعد از چهارراه جهان کودک-خیابان علامه شهیدی-کوچه هوشیار- پلاک3
چکیده
بزرگراه‏ها از جمله معابری می‏باشند که بخش عمده‏ای از سفرهای درون شهری بواسطه آنها انجام می‏شود. از طرف دیگر وجود بزرگراه‏ها را نبایستی تنها به‌ عنوان عامل جابجایی وسایل نقلیه تلقی نمود، بلکه کیفیت این جابجایی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار می‏باشد. در این راستا مدیریت ترافیک بزرگراه‏ها امری اجتناب‏ناپذیر بوده، و استفاده از روش‏های مختلف کنترل ترافیک، مدیریت تقاضا و تراکم به تناسب شرایط معــابر ضروری می‏باشد. رمپ‌های ورودی یکی از مقاطع گلوگاهی بزرگراه‌ها می‌باشند. رفتار رانندگان در این مقاطع همگرا دارای پیچیدگی‌های زیادی می‌باشد.
یکی از روش‌هـــای کنترل ترافیــک در بزرگــراه‌ها رمپ‌میترینگ است که موضوع مورد بحث این پژوهش است. با توجه به آمار جمع آوری شده ، بررسی اثر کنترل رمپ در وضعیت ترافیکی با درنظرگیری شاخص‌هایی نظیر متوسط سرعت، زمان سفر و تأخیر در محدوده مورد مطالعه در دستور کار قرار گرفته است. با تحلیل نتایج شبیه‌‌سازی وضع موجود با توجه به سناریوهای ساخته شده بر مبنای 6 نوبت آمارگیری در محیط نرم افزار سبیه‌ساز AIMSUN مدل شدند. با بررسی نتایج شبیه‌سازی مشخص شد که حجم تداخلی مسیر اصلی و رمپ بیش از ظرفیت خروجی پایین دست اتصال است و نیاز یه کنترل رمپ احساس می‌شود.
طبق نتایج شبیه‌سازی شده، اعمال کنترل رمپ بین مسیر شمال به جنوب بزرگراه چمران و مسیر غرب به شرق بزرگراه همت، که مجموع نرخ بالادست رمپ و رمپ بیش از ظرفیت پایین دست رمپ است، از نظر ترافیکی بسیار مفید به نظر می‌رسد و شاخص‌های ترافیکی نظیر متوسط سرعت، زمان سفر و تأخیر را به میزان قابل توجهی ارتقا می‌بخشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Ramp Metering Performance Evaluation using Traffic Simulation Software; Case study: Hemmat and Chamran freeway Interchange
Authors
تهران
Abstract
Freeways are one of the major road that intercity trips are made due to their presence. Freeways existence is not enough and the quality of movement must be considered in their characteristics. Respecting the mentioned issue, Traffic management is vital and different traffic control methods are required. Entrance Ramps are one of the freeways bottlenecks. Drivers attitude in these merging sections are complex. Available theories in merging attitude, drivers attitude in entrance ramps are analyzed by gap acceptance and lane changing models.
One control method in freeways is ramp metering which is the case of this study. In this research respecting the gathered data of freeways, Ramp metering effects on traffic is investigated based on average speed, travel time and delay in study zone. The case study in this research is the interchange of Hemmat Freeway and Chamran freeway in Tehran, Iran. Ramp metering on the ramp connecting south bound of Hemmat to east bound of Chamran Freeway is under consideration.
Keywords
Freeway, Entrance Ramp, Ramp Metering, Traffic Simulation