بررسی نقش فاکتورهای موثر بر حوادث در موقعیت های خطرناک کار در ارتفاع در بین کارگران کارگاه های ساختمانی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15570.1251
نویسندگان
1آمل امام زاده عبدالله اسکومحله کد پستی 4616114365
2هیت علمی دانشگاه نوشیروانی بابل
چکیده
سقوط از ارتفاع یکی از مهمترین خطرات موجود در اکثر کارگاههای ساختمانی محسوب میشود به طوری که بسیاری از کارگران در اثر عدم رعا یت نکات ایمنی جان خود را از دست میدهند. در مطالعه حاضر به منظور بررسی بررسی نقش فاکتورهای موثر ایمنی در کاهش خطرات ناشی از کار در ارتفاع(مطالعه موردی کارگران ساختمانی در استان مازندران)، پس از بررسی مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور در زمینه ایمنی، عوامل مؤثر بر عملکرد ایمنی کار در ارتفاع شناسایی شدند. برای تطبیق فاکتورهای مؤثر بر ایمنی با شرایط ساخت و ساز در استان مازندران به کمک مصاحبه با کارشناسان و صاحب نظران، برخی از فاکتورها حذف و برخی نیز اضافه گردیدند.
پس از مطالعات صورت گرفته پرسشنامه ای طراحی گردید که شامل شش فاکتور منابع، مدیریت، مشوق ها، رضایت شغلی، خطر پذیری و جو ایمنی می باشد که در نهایت با استفاده از نرم افزار تحلیل آماریSPSS داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در پژوهش حاظر برای آزمون نرمال بودن توزیع داده‌ها از آزمون کولموگروف اسمیرنف استفاده گردید و با توجه به غیر طبیعی بودن داده‌ ها از آزمون دو جمله‌ای استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون دو جمله ای بیانگر این مطلب است که تمامی فاکتور ها که شامل منابع، مشوق، رضایت شغلی، خطر پذیری و جو ایمنی با کاهش خطرات حوادث ناشی از کار در ارتفاع، در کارگران ساختمانی رابطه معنی داری دارند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The Role of immune factors in reducing risks from work at height (Case Study construction workers)
Authors
Amol, morteza hoseynali beygi
Abstract
In the present study to evaluate the safety factors to evaluate the role in reducing the risks from work at height (Case Study construction workers in the province), after reviewing studies at home and abroad in the field of safety risk factors safety performance in height were identified. The conditions for implementing the factors affecting the safety of construction in the province with the help of interviews with experts and scholars, some factors were removed and others added.
the questionnaire was designed studies that include six factors: resources, management, incentives, job satisfaction, risk and safety climate, which eventually using statistical analysis software SPSS and LISREL data were analyzed.
in the present study Kolmogorov-Smirnov test for normal distribution of data was used due to abnormal binomial test data were used. Binomial test results indicate that all invoices are to reduce the risks of work-related accidents in height, the construction workers have a meaningful relationship.
given the structural equation modeling incentives factor in reducing the risks of construction workers with 89/0 greatest impact loadings and then to the safety climate factor load factor of 88 percent load factor by a factor of 86 percent, the satisfaction factor job load factor of 40%, with load factor 34% are management factors and the risk factors with negative loadings (22%) have the least impact on reducing the risks of construction workers are.

Key words: safety, work at height, Construction workshops, structural equation model, SPSS, LISREL
Keywords
Safety, workshops, work at height