ارزیابی استفاده ازآسفالت بازیافتی(RAP) در ساخت روسازی بتن غلتکی(RCC)
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15560.1250
نویسندگان
1مازندران چالوس خیابان شهید ملک مرزبان پشت بانک مسکن مرکزی ساختمان یاس طبقه سوم پلاک6
2هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
چکیده
یکی از معضلات و مشکلات جهان امروز، حجم عظیم آوار و نخاله‌ها به ویژه آسفالت‌های حاصل از برداشت روسازی فرسوده راه‌های شهری می-باشد. خرده آسفالت‌های بازیافتی(RAP) مواد زائدی هستندکه یقیناً اثرات نامطلوب چشمگیری بر محیط اطراف خود دارند. با توجه به خواصی که از این مصالح گزارش شده است، راهکارهای گوناگونی برای استفاده مجدد این مصالح ارائه گردیده است. یکی از کاربرد‌هایی که مورد توجه محققین قرارگرفته، استفاده از این مصالح در مخلوط‌های سیمانی از جمله ساخت بتن می‌باشد. این در حالیست که حجم بسیار زیادی مصالح خرده آسفالت به طور مداوم در عملیات تعمیر و نگهداری راه‌ها تولید می‌شود. از این رو مطلوب است که بتوان آنها را در مخلوط‌های متداول مورد استفاده در ساخت روسازی راه‌ها استفاده کرد. در همین راستا، پژوهش حاضر به بررسی تحقیقات انجام شده در خصوص استفاده از مصالح آسفالتی بازیافتی در روسازی ‌بتن غلتکی(RCC) با هدف کاهش ضایعات و تاثیرات منفی آن بر محیط زیست پرداخته است. با بررسی مستندات و انجام آزمایش‌های متعدد، مشخص گردید که بتن غلتکی ساخته شده با خرده آسفالت بازیافتی می‌تواند به عنوان یک روسازی مناسب جهت جاده‌های کم ترافیک و روستایی و همچنین پوشش نهایی بخشی وسیعی از پیاده روها استفاده شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluation of the use of recycled asphalt pavement (RAP) in the construction of roller compacted concrete (RCC)
Authors
hasan divandari
Abstract
One of the problems and problems of today's world is the massive amount of rubble and debris, especially asphalts resulting from the removal of urban pavements. Recycled asphalt crumb (RAP) is a waste material that certainly has significant adverse effects on the surrounding environment. Given the properties reported by these materials, there are various ways to reuse these materials. One of the applications that is considered by researchers is the use of these materials in concrete mixes, including concrete production. This is despite the fact that a large amount of asphalt aggregates is continuously produced in the repair and maintenance of roads. It is therefore desirable to be used in conventional mixtures used to make road pavement. In this regard, the present study investigates the use of recycled asphalt aggregates in roller concrete pavement (RCC) with the aim of reducing waste and its negative impacts on the environment. By examining the documentation and performing numerous experiments, it was found that roller concrete made of recycled asphalt could be used as a suitable pavement for low traffic and rural roads, as well as for the final covering of a wide range of sidewalks.
Keywords
small asphalt (RAP), roller compacted concrete (RCC), recycling asphalt performance