بررسی عددی روش‌های نوین و کم‌هزینه در بهسازی دیوار ساختمان بنایی با کلاف (مدرسه شهید جهانبخش زیدی واقع در شهر تنکابن)
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15550.1247
نویسندگان
1خیابان جمهوری-کوچه کشاورز 6
2دانشجو
چکیده
عملکرد ساختمان‌های بنایی در زلزله‌های اخیر در ایران بسیار ضعیف بوده و فروپاشی تعداد قابل‌توجهی از این نوع در زلزله‌های نه‌چندان قوی و تلفات انسانی زیاد ناشی از آن، مؤید این مسئله می‌باشد. از سوی دیگر تحقیق جامعی در خصوص نحوه رفتار، دلایل ضعف و راهکار مناسب برای مقاوم‌سازی این ساختمان‌ها نیز به انجام نرسیده است. استفاده از رویه بتنی شاتکریت ازجمله راهکارها می‌باشد ؛ اما به علت اینکه این روش روش گران‌قیمتی ازلحاظ اجرایی به‌حساب می‌آید و علاوه بر آن به علت اینکه حدود 60 درصد ساختمان‌های موجود در کشور ایران ساختمان‌های بنایی می‌باشند و با توجه به آسیب‌پذیری بالای این ساختمان‌ها در زلزله‌های بالای 6 ریشتر، نیاز به ارائه یک روش نوین، اجرایی و ارزان‌تر در زمینه با بهسازی ساختمان‌های بنایی، احساس می شود. در این مقاله با هدف بررسی رفتار سازه‌های مصالح بنایی در هنگام زلزله، روش المان محدود با استفاده از نرم‌افزار ABAQUS با حل گر EXPLICIT، برای شبیه‌سازی عددی رفتار سازه‌های مصالح بنایی انتخاب‌شده است. به‌منظور ارائه روش بهسازی جدید در ابتدا مدل‌های عناصر محدود دیوار بلوک سفالی، با استفاده از تحلیل غیرخطی بار افزون مورد بررسی قرارگرفته و سپس بهترین حالت تعریفی که بیشترین فاکتورهای مؤثر جانبی را دارد، برای بهسازی مدرسه قدیمی شهید جهانبخش زیدی واقع در شهر تنکابن انتخاب‌شده است. نتایج بررسی اعمال دو شتاب‌نگاشت زلزله بم و منجیل در نرم‌افزار المان محدود ABAQUS بر روی مدل ایجادشده مدرسه در نرم‌افزار، قبل و بعد از بهسازی به روش جدید، حاکی از مؤثر بودن روش پیشنهادی جدید (با هزینه تمام‌شده اجرایی کمتر) است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Numerical investigation of a new and low-cost methods of Improvement the Masonry building with RC frame (The Shahid Jahanbakhsh Zeydi school is located in the town of Tonekabon)
Authors
farshid tonekabon, Abdol Hoseyn Ebrahimi Sarajari
Abstract
comprehensive research on how the behavior of the reasons for the weakness and the proper solution to retrofit the buildings as well as to perform is not yet. The use of concrete, including procedural solutions would be; but due to the expensive cost method-method be comes into account Executive And in addition to that 60 percent of the building because the existing about Iran in the construction of buildings can And with regard to vulnerability of the top of the building in the high 6 earthquake Richter scale, the need to provide a new, cheaper method and improvement in the field of construction, with the building felt. This paper aims to examine the behaviour of structures, building materials during the earthquake, the finite element method using ABAQUS software by solving the cursor behavior for EXPLICIT numerical simulation of structural building materials. In order to provide a new improvement method in the finite element model of the first disposable tableware, wall blocks using nonlinear analysis, in addition to time reviewed, Switzerland And then the best definition that most effective side factors, for the rehabilitation of the old school of Shahid Jahanbakhsh Zeydi located in the town of Tonekabon is selected. The results of the reviews of the acts of the two Bam earthquake acceleration mapping and Manjil in ABAQUS finite element software on the made model school software Before and after the improvement of the new method, the proposed new method of being effective (cost less with the Executive).
Keywords
Masonry building, Dynamic time history analysis, Seismic performance of structures, finite element, a new and low-cost methods of Improvement