بررسی عوامل موثر بر هزینه های ساختمانهای مسکونی و نتایج حاصل از آن مطالعه موردی: شرکت سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) در استان زنجان
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15549.1246
نویسندگان
1اراضی ثبت-خیابان7-پلاک21-واحد2
2رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
3دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل موثر بر هزینه های ساخت و ساز و نتایج حاصل از آن در شرکت سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) در استان زنجان می باشد. جامعه آماری این پژوهش 290 نفر می باشند. از روش تصادفی برای انتخاب نمونه ها استفاده شده و پرسشنامه ها در اختیار ایشان قرار گرفت. از تعداد 180 پرسشنامه توزیع شده 162 پرسشنامه دریافت شد.روایی پرسشنامه تواسط اساتید دانشگاه و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ به میزان877/0 مورد تصدیق قرار گرفته بود.برای متغیرها آزمون نرمال بودن انجام شد که بر اساس نتایج آن که به روش کلموگروف - اسمیرنوف محاسبه شده بود که مقادیر سطح معناداری برای متغیرهای این تحقیق می توان گفت که نرمال هستند و آزمون های همبستگی پیرسون نشان دادکه همه فرضیه های تحقیق پذیرفته شدند . نتایج نشان می دهد که ارزیابی و انتخاب (0.710) در رتبه اول قرار گرفته است و بعد از آن استفاده کارآمد از انرژی (0.159)، خصوصیات پروژه (0.258) و مشخصات بازار (0.261) در رتبه های بعدی قرار دارد. نتایج بدست آمده از این تحقیق با نتایج تحقیقات گذشته همسو و در یک راستا بود. در پایان پیشنهادهای کاربردی ارائه گردید.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigating the Factors Affecting the Costs of Residential Buildings and their Results
Authors
leila zanjan, yadollah rajaee, hamed samsami
Abstract
The main objective of this research is to study the factors affecting construction costs and its results in Housing Investment Company (Zanjan Province). The research method is descriptive From the target's perspective, it is applied and in terms of data collection method it is considered as a cross-sectional dimension. The statistical population of this research is 290 employees of the investment company Housing Investment Group "Public Joint Stock Company" They were randomly assigned to select the samples and the questionnaires were provided to them. Out of The statistical compilation of SPSS software will be equal to 165. Using a nationalized questionnaire, Sanderfotd et al., (2016) whose validity is based on the formal validity and KMO method 180 distributed questionnaires, 162 questionnaires were received. So the number of sample volumes for(0.771) and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha of 0.877. The results of this study were in line with the results of previous studies. At the end of the proposal was presented.
Keywords
Project Characteristics, Construction Costs, Residential Buildings