تاثیر زلزله های حوزه ی دور و نزدیک بر روی تونل های با مقاطع هندسی مختلف (مطالعه موردی تونل شیبلی)
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15543.1243
نویسندگان
1476656763
چکیده
هدف از تحقیق حاضر، شناخت خصوصیات مهم مربوط به زلزله‌های حوزه دور و نزدیک تونل‌های با مقاطع هندسی مختلف(مطالعه موردی تونل شیبلی) می‌باشد. به این منظور ابتدا سه مقطع هندسی دایره‌ای، نعل اسبی و طاق ایرانی شبیه‌سازی شده و تحت اثر زلزله طبس قرار گرفتند تا اثر مقاطع هندسی مختلف تونل بررسی شود در ادامه تونل شیبلی شبیه‌سازی شده و تحت اثر زلزله‌های حوزه و نزدیک قرار گرفته تا اثر هریک از این زلزله‌ها مشخص شود. نتایج حاصل از شبیه‌سازی نشان داد هر چه شکل تونل به نحوی باشد که نواحی پلاستیک کمتر تشکیل گردد، میرایی ناشی از مصالح کاهش یافته و در نتیجه شتاب تاج تونل افزایش می‌یابد. نتایج حاصل از بررسی اثر زلزله‌های حوزه دور و نزدیک نیز نشان داد که بیشترین ممان خمشی ایجاد شده مربوط به لاینینگ تونل تحت اثر زلزله حوزه نزدیک ایجاد می‌شود. همچنین حداکثر ممان خمشی ایجاد شده در پوشش تونل در زلزله حوزه نزدیک تا ده برابر حوزه‌های دور می‌باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The influence of near and far field earthquakes on the tunnels with different geometric sections ( Case Study Shibli Tunnel)
Authors
behzad urmia
Abstract
The purpose of this study is to identify the important characteristics related to the near and far field of earthquakes with different geometric sections (case study of shibli tunnel). Reduction of earthquake damage in different parts of the tunnel by obtaining results from parametric studies using time histories analysis. To this end, three geometric sections of the circular, horseshoe and an Iranian arch are simulated and Under the influence of the earthquake of Tabas, the effect of different geometric sections of the tunnel was investigated And is located under the influence of near and far earthquakes to determine the effect of each of these earthquakes.. The results of the simulation showed that the shape of the tunnel in such a way that less plastic areas were formed, the damping caused by the materials decreased and the tunnel crown accelerated. The results of the study of the effect of near and far field earthquake indicate that the maximum momentum generated due to the tunneling of the lining is caused by the near-field earthquake.
Keywords
Tunnel-circle- Horseshoe horses, Iranian arch, shibli-Historical Times Analysis