تحلیل و ارزیابی روش های کنترل تراکم ترافیک در کلان شهرهای توریستی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP)_مطالعه موردی: شهر مشهد
XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15542.1242
نویسندگان
1مشهد - چهارراه عشرت آباد - خیابان محسن کاشانی - کوچه محسن کاشانی 59 - پلاک 56 - طبقه دوم
2استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی
چکیده
یکی از مهمترین مسائل مدیریت حمل و نقل شهری در کلان شهرهای توریستی، کنترل تراکم ترافیک در نواحی مرکزی شهر یا سایر نواحی پر تراکم است. شیوه های معمول برای کنترل تراکم ترافیک در کلان شهرهای جهان نیز ایجاد محدوده ممنوعه ترافیک، طرح تردد نوبتی (زوج و فرد) و قیمت گذاری تراکم می باشد. در این مقاله نیز این شیوه های کنترل تراکم ترافیک مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته اند. متدولوژی تحقیق تحلیل سلسله مراتبی(AHP) بوده است. براساس نتایج بدست آمده نیز موثرترین معیارهای ارزیابی شیوه های کنترل تراکم ترافیک در کلان شهرهای توریستی به ترتیب بهبود وضعیت ترافیک، رفاه اجتماعی، کاهش آلودگی محیط زیست و افزایش ایمنی سفرهای درون شهری بوده اند. گزینه های کنترل تراکم ترافیک نیز به ترتیب قیمت گذاری تراکم ترافیک، طرح تردد نوبتی (زوج و فرد) و ایجاد محدوده ممنوعه ترافیک بوده اند. نتایج تحلیل ها و مقایسات زوجی در تحلیل سلسله مراتبی نیز با استفاده از نرم افزار Expert choice بدست آمده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluation of traffic congestion control methods by using Analytical Hierarchy process(AHP)_case study: Mashhad
Authors
masoud mashhad, Rouzbeh Shad
Abstract
One of the most important issues in urban transport management in metropolitan cities is the control of traffic congestion in the central parts of the city or other densely populated areas. Typical ways to control the traffic congestion in metropolitan cities in the world are the creation a prohibited traffic area, the turnaround traffic plan (even and odd) and congestion pricing. In this paper, these traffic congestion control methods have been compared and evaluated. The methodology of research has been analytical hierarchy process (AHP). Based on the results, the most effective Benchmarks for assessing traffic congestion control methods in tourist metropolitan cities were improving traffic conditions, social welfare, reducing environmental pollution and improving the safety of intra-city trips respectively. Traffic congestion control options were also traffic congestion pricing, the turnaround traffic plan (even and odd), and the creation a prohibited traffic area. The results of analyses and paired comparisons in analytic hierarchy analysis were also obtained using Expert selection software.
Keywords
prohibited traffic area, the turnaround traffic plan, congestion pricing, analytical hierarchy process