بررسی اثر باطله فلوتاسیون زغالسنگ بر عملکرد مخلوط آسفالتی پیر شده
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15541.1241
نویسندگان
1تهران-تهرانپارس حکیمیه ابتدای بلوار بهار خیابان شاهین شمالی شهرک کوی دانشگاه فاز 2 خیابان سعادت بلوک یاس 41 واحد 11
2استادیار دانشگاه شمال آمل
چکیده
هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر باطله فلوتاسیون زغالسنگ تولید روز و قدیم (پسماند زغالسنگ) به عنوان فیلر و افزودنی به قیر بر ویژگی های مخلوط آسفالتی گرم در وضعیت پیر نشده و پییر شده می‌باشد. در این تحقیق آزمایشگاهی، با بهره‌گیری از باطله فلوتاسیون زغالسنگ تولید روز و قدیم شرکت البر مرکزی اقدام به ساخت نمونه‌های حاوی 100 درصد وزنی فیلر به جای پودر سنگ آهک و همچنین به صورت 7 درصد وزنی قیر به صورت افزودنی به قیر اضافه گردیده و ساخته شد و در نهایت عملکرد مخلوط آسفالتی حاوی باطله فلوتاسیون با آزمایش های مقاومت مارشال و کشش غیر مستقیم مورد ارزیابی قرار گرفت. در ادامه نمونه‌هایی با شرایط پیرشدگی کوتاه مدت با ترکیبات فوق ساخته شد و نتایج آن با نتایج در حالت پیر نشده مقایسه گردید. نتایج نشان می‌دهد باطله فلوتاسیون باعث بهبود در عملکرد ویژگی‌های مخلوط آسفالتی گرم در شرایط پیرشده کوتاه مدت می‌گردد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluation of coal flotation waste efficacy on performance of Hot Mixture Asphalt aged
Authors
mohammad reza Abastabar Delavar, Amir Izadi
Abstract
هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر باطله فلوتاسیون زغالسنگ تولید روز و قدیم (پسماند زغالسنگ) به عنوان فیلر و افزودنی به قیر بر ویژگی های مخلوط آسفالتی گرم در وضعیت پیر نشده و پییر شده می‌باشد. در این تحقیق آزمایشگاهی، با بهره‌گیری از باطله فلوتاسیون زغالسنگ تولید روز و قدیم شرکت البر مرکزی اقدام به ساخت نمونه‌های حاوی 100 درصد وزنی فیلر به جای پودر سنگ آهک و همچنین به صورت 7 درصد وزنی قیر به صورت افزودنی به قیر اضافه گردیده و ساخته شد و در نهایت عملکرد مخلوط آسفالتی حاوی باطله فلوتاسیون با آزمایش های مقاومت مارشال و کشش غیر مستقیم مورد ارزیابی قرار گرفت. در ادامه نمونه‌هایی با شرایط پیرشدگی کوتاه مدت با ترکیبات فوق ساخته شد و نتایج آن با نتایج در حالت پیر نشده مقایسه گردید. نتایج نشان می‌دهد باطله فلوتاسیون باعث بهبود در عملکرد ویژگی‌های مخلوط آسفالتی گرم در شرایط پیرشده کوتاه مدت می‌گردد.
Keywords
Flotation waste, coal waste, Aging HMA, Asphalt Performance