فرسایش جانبی در خاکریزهای شسته شونده (فیوزپلاگ)
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15530.1237
نویسندگان
1ملایر شهرک ولیعصر بلوار هفت تیر بلوک ام کوچه تلاش8 پلاک 27106
2کوی متخصصین - کوچه عندلیب - کوچه تیهو - پلاک 116
چکیده
اهمیّت فزایندة تامین ایمنی سدهای بزرگ به منظور کاهش خسارت‌های وارده، سبب انتخاب سیل با دوره‌بازگشت بسیار بالا به عنوان سیلاب طرح سرریزها شده است. انتخاب سیل بزرگتر نیز، افزایش ابعاد و هزینه‌های تخلیه‌کننده‌های سیلاب را به همراه خواهد داشت. این افزایش هزینه و ابعاد، توجیه اقتصادی پروژه را تحت الشعاع قرار داده و گاه ارائه‌ی یک طرح منطقی را دشوار کرده است. استفاده از خاکریزهای شسته ‌شونده (فیوزپلاگ) به عنوان روش موثر و اقتصادی، توانایی تخلیه سیلاب و کمک به سرریز اصلی را داشته و می تواند به صورت ترکیبی با سرریز اصلی مورد استفاده قرار گیرد. این نوع خاکریزها به جهت کاهش خطر شکست سد، افزایش ظرفیت مخزن و کاهش هزینه ساخت سرریز مورد توجه قرار گرفته است. زمانیکه میزان سیلاب از ظرفیت سرریز اصلی فراتر رود با بالا آمدن تراز آب مخزن تا رقوم طراحی فیوزپلاگ، خاکریز شکاف برداشته و به روش کنترل شده شسته می‌گردد. در این مقاله، تحقیقات صورت گرفته در این زمینه به صورت تئوری و تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. بر طبق نتایج بدست آمده، سرعت فرسایش جانبی در این نوع سرریزها، تابعی از فرسایش مصالح پایین‌دست می‌باشد و به مقاومت هسته بستگی ندارد. همچنین عدم استفاده از مصالح فیلتر در طراحی خاکریز باعث کاهش نرخ فرسایش جانبی می گردد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که مکان کانال راهنما تاثیر قابل توجهی بر نرخ فرسایش جانبی ندارد. همچنین رفتار جریان عبوری از شکاف خاکریز از هیدرولیک سرریزهای لبه‌پهن تبعیت نموده و ضریب تخلیه آن در طول پروسه شستشو تغییر میکند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Lateral Erosion in Washout Embankment (Fuse Plug)
Authors
hossein mirzaei, jalal sadeghian
Abstract
The increasing importance of providing safety to large dams in order to reduce financial losses and minimize the loss of life has led to the selection of floods with a very high turning point as a flood of spillway design. Choosing a larger flood will also increase the size and cost of flood drainage. This increase in costs and dimensions sometimes overwhelms the economic justification of the project and sometimes makes it difficult to make a rational plan. The use of washable embankments (fuse-plugs), as an effective and economical method, has the ability to flood discharge and help to spillway and can be used in combination with the main spillway. When the amount of flood exceeds the main spillway capacity and other outlets of the dam, upstream of the reservoir water up to the fuselage design point, the gap is removed and washed by a controlled method. In this paper, investigations have been done in this regard both theoretically and empirically. According to the results, the lateral erosion velocity in this type of spillways is a function of low material erosion and does not depend on core resistance. Also, the non-use of filter materials in the design of the dams will reduce the rate of lateral erosion.The results show that the guide channel location has no significant effect on the rate of lateral erosion. The behavior of the flow through the gap matches with the hydraulic of broad crested weir and the discharge coefficient changes during the washing process.
Keywords
Washable embankments, lateral erosion, flood, reservoir