ارزیابی اثر استفاده از بازشو بر سقف های بتنی
XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15525.1232
نویسندگان
1تنکابن خیابان جمهوری روبروی پارک مادر کافی نت سینا
2هیئت علمی دانشگاه آزاد نور
چکیده
در ساختمان های متعارف، دیافراگم‌ها وظیفه باربری قائم و افقی را به طور هم زمان بر عهده دارند. از اینرو، بررسی رفتاری دیافراگم ها از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. یکی از مواردی که بر این رفتار تاثیر دارد، ایجاد بازشو در دیافراگم است. در این تحقیق به بررسی اثر وجود بازشو در داخل دیافراگم پرداخته شد. بدین منظور، 6 مورد دال بتنی بدون و با بازشو با ابعاد و ضخامت متفاوت با استفاده از نرم افزار ANSYS مورد بررسی قرار گرفت و تاثیر بازشو در رفتار این دال ها بررسی شد. . نتایج حاصل از تحلیل ها نشان می دهد که افزایش ضخامت دال مقدار تنش ها برشی را در حدود 70% برای دال بدون بازشو، برای دال با بازشو حدود 67% کاهش نشان داد. همچنین نشست در دال های در تمام حالت ها حدود 85% کاهش نشان داده است. ایجاد بازشو بطور ناگهانی باعث افزایش قابل ملاحظه ای (حدود 86%) در میزان تنش برشی شده است اما با افزایش ابعاد بازشو مقدار تنش کاهشی حدود 76% نشان داد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluating the effect of using openings on concrete ceilings
Authors
tonekabon, sepideh rahimi
Abstract
In conventional buildings, diaphragms carry the vertical and horizontal load at the same time. Hence, the behavior of diaphragm is of great importance. One of the things that affects this behavior is creating an aperture in my aperture. In this study, the effect of the opening on the inside of the diaphragm was investigated. For this purpose, 6 concrete slabs without and with different size and thickness were used and analyzed using ANSYS software. The effect of slip on the behavior of these slabs was investigated. . The results of the analyzes show that increasing the slab thickness reduced the amount of shear stresses by about 70% for the slab without opening, for the slab with a drop of 67%. Also, the seat in the slab in all states has decreased by about 85%. Abrupt opening has caused a significant increase (about 86%) in the shear stress, but with increasing opening dimensions, the amount of stress decreased by about 76%.
Keywords
Keywords: Aperture, concrete ceiling, pop-up