زهکشی جهت جمع آوری آب های سطحی و طرح فیلتر آن
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15521.1228
نویسندگان
تنکابن خ جمهوری روبروی پارک مادر کافی نت
چکیده
روش برخورد با زهکشی آب های سطحی و سیاست های حاصله در دهه گذشته تغییر جهت قابل توجهی داشته است. اقدامات دهه های گذشته معمولا شامل قطع ارتباط جریان، جمع آوری ، و دفع جریان های سطحی در سریع ترین زمان بوده است.اثرات تجمعی روش های برخورد گذشته را می توان عامل اصلی افزایش سیل زدگی پائین دست دانست.این پدیده اغلب با کاهش ذخیره آب های زیرزمینی همراه بوده است . امروزه در برنامه ریزی طرح جامعه سیلاب مناطق شهری توجه فزاینده ای به نگهداری و ذخیره سازی باران در نزدیک ترین محل بارش می شود که گاه ممکن است به صورت کوتاه مدت، ایجاد مزاحمت های موضعی نماید. کیفیت آب نیز در دهه گذشته به صورت یکی از نکات برجسته حاصل از اثرات فعالیت های انسانی در محیط زیست مورد توجه بوده است. امروزه طرح جامع زهکشی شهری باید شامل سیستم های جمع آوری ، ذخیره، احتمالا تصفیه و دفع باشد. ترکیب مناسب مولفه های فوق باید در یک سیستم مدیریت آب های سطحی مورد بررسی قرار گیرد. یقینا برای هر پروژه خاص ترکیب بهینه این اجزاء متفاوت خواهد بود. در این پژوهش به معرفی و بررسی روش های مختلف زهکشی در راه سازی خواهیم پرداخت.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Drainage for collecting surface water and its filter design
Authors
saman tonekabon
Abstract
The approach to drainage of surface waters and the policies that have taken place over the past decade has changed dramatically. The actions of past decades usually involve the disconnection of flow, collection, and disposal of surface currents at the earliest possible time. The accumulated effects of past collision techniques can be considered as the main cause of lower flooding. This phenomenon is often associated with decreasing water reserves Underground. Nowadays, in the planning of the flood disaster project in urban areas, increasing attention is being paid to storing and storing rain at the nearest site, which can sometimes cause local disturbances in the short term. Water quality has also been highlighted in the past decade as one of the highlights of the effects of human activities on the environment. Today, a comprehensive urban drainage plan should include collecting, storage, possibly refining and disposal systems. The proper combination of these components should be investigated in a surface water management system. Certainly, for each particular project, the optimal combination of these components will be different. In this research, we will introduce and investigate various drainage methods in road construction.
Keywords
Keywords: Drainage, Groundwater, Surface water, Filter design