بررسی تاثیر زهکش های شنی در افزایش ظرفیت باربری خاک های ریزدانه نرم
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15517.1227
نویسندگان
1آذرشهر- شهرک دانش- دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر - گروه عمران- محمدرضا ملک پور
2دانشجوی/ دانشگاه آزاد اسلامی
چکیده
روش های متنوعی برای بهسازی خاک های نرم رسی وجود دارد که یکی از این روش ها، استفاده از زهکش های شنی می باشد. این زهکش ها موجب افزایش سرعت تحکیم، کاهش مدت زمان نشست تحکیم و افزایش ظرفیت باربری خاک می شوند. در این مقاله بررسی رفتار زهکش های شنی در افزایش مقاومت خاک ها بررسی می شود. برای انجام تحقیق، از روش عددی و نرم افزار المان محدود Plaxis استفاده می شود. نمونه ها به روش تقارن محوری و با درنظر گرفتن معیار موهر- کلمب برای خاک رس و مصالح شنی مدل گردیده اند. پارامترهایی نظیر نسبت جایگزینی مساحت، مشخصات ژئوتکنیکی خاک اطراف زهکش، نسبت قطر زهکش به قطر خاک اطراف و تاثیر زهکش ها بر روی رفتار خاک در دراز مدت مورد مطالعه قرار می گیرند. نتایج مطالعات نشان می دهد که زهکش های شنی موجب افزایش ظرفیت باربری خاک های نرم رسی می شود و با افزایش نسبت جایگزینی مساحت، تاثیر آنها در بهبود رفتار خاک نرم قابل توجه می شود. بهبود مشخصات ژئوتکنیکی خاک اطراف نیز موجب افزایش کارایی زهکش های شنی می شوند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Assessment the Influence of Gravel Vertical Drains in Soft Soil Improvement
Authors
Tabraiz, Jamshid Nesyani
Abstract
Construction of roads, railways and other engineering structures over soft soils usually involves consideration of excessive settlements, deformations, and stability problems. To avoid or reduce such problems, several ground improvement techniques are available including the use of gravel vertical drains. In this paper numerical modeling are used to evaluate the influence of gravel drains in soft soil improvement. The influence of different parameters such as: area ratio such as; the area replacement ratio, shear strength of the clay, and diameter of the column are studied. Finite element analyses have also been performed with the software package PLAXIS V 8.2 using 15-noded triangular elements. The improved soil is simulated using unit cell area including soft soil around gravel vertical drain assuming triangular pattern of installation of columns. Tests results show that gravel vertical drains enhanced the bearing capacity of soft soil. The performance of these method is increased by increasing the area ratio, and shear strength of the surrounding soil.
Keywords
Gravel Vertical Drain, Numerical Modeling, Soft Soil, Bearing Capacity