مقایسه عملکرد الگوریتم های فراکاوشی نوین شامل تکامل دیفرانسیلی، بهینه سازی توده ذرات، جستجوی فاخته و گرده افشانی گل در بهینه سازی سازه های خرپایی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15516.1226
نویسندگان
1تهران-فلکه دوم تهرانپارس-خیابان جشنواره-خیابان میرزازاده-کوچه شهید فیض آبادی- پلاک 10 - واحد 2
2مدیرگروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مازندران
چکیده
امروزه علم بهینه‌سازی کاربرد‌های فراوانی از جمله در مهندسی، فعالیت‌های تجاری وحتی مسائل پایه دارد. علاوه بر روش‌های کلاسیک بهینه‌سازی، امروزه گرایش کاربران به سمت روش‌های نوین و الگوریتم‌های فراکاوشی موجب شده است که دانشمندان همواره در پی یافتن الگوریتم‌های متعدد باشند تا بتوانند قابلیت‌های آن‌ها را در حل مسائل مختلف ارتقا دهند و نتایج مطلوب‌تری کسب کنند. در این بین طبیعت یک منبع لایتناهی و گسترده برای الهام‌گیری جهت توسعه و دستیابی به الگوریتم‌های جدید است. همچنین در صنعت ساختمان‌سازی و طراحی سازه همواره مسائل اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و اینکه یک سازه در کنار ایمنی و زیبایی بهینه هم باشد ، یک موضوع مهم است لذا بهینه‌سازی و روش‌های نوین الگوریتمیک آن نقش مهمی را در مهندسی ، مخصوصا طراحی سازه ایفا می‌کنند. در این مقاله سعی شده است تا چهار مورد از الگوریتم‌های نوین برگرفته از طبیعت نظیر تکامل تفاضلی (DE)، بهینه‌سازی توده ذرات (PSO)، جستجوی فاخته (CS) و الگوریتم گرده‌افشانی گل (FPA) را در تحلیل و بهینه‌سازی سازه‌های خرپایی با یکدیگر مقایسه و نتایج آن بررسی شوند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
comparison of performance of the modern metaheuristic algorithms including differential evolution, particle swarm intelligence, cuckoo's search and flower pollination algorithm on optimization of truss structures
Authors
Afshin tehran, Ehsan jahani
Abstract
Nowadays the science of optimization has got many usage in different fields such as engineering, business activities and basic problems. In addition to classic optimization methods, the users have tendency to use modern methods and metaheuristic algorithms and because of this the scientists are always looking for novel algorithms to enhance their performance in solving different problems and gain more desirable results. Among all, the nature is an eternal source for inspiration in order to develop new algorithms. Also in construction industry and structural design ,the economical problems has got a great importance and the optimal design of structure is an important issue in addition to its beauty and safety. So optimization and its modern algorithmic methods play a significant role in engineering, especially in structural designs.In this paper the performance of for nature inspired modern algorithms such as Differential Evolution(DE), Particle Swarm Intelligence(PSO), Cuckoo’s Search(CS) and flower Pollination Algorithm(FPA) has been compared with each other in optimizing and analysis of truss structures.
Keywords
Optimization, nature, algorithm, metaheuristic, truss structures