بررسی اثر مولفه قائم زلزله بر پاسخ لرزه ای ساختمان های مجهز به جداساز لرزه ای
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15514.1225
نویسندگان
1زنجان کوی شهریار بلوار شیخ اشراق ابتدای خیابان 16متری اشراق پلاک 3035-کد پستی 4515967316
2دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
چکیده
درساختمانهایی که شکل هندسی، توزیع جرم وتوزیع سختی درپلان و در ارتفاع هستند دارای رفتار پیچشی درطول زلزله می باشند. این پیچش تحت تاثیر مولفه قائم زلزله بوده لذا بررسی اثر مولفه قائم زلزله بر سازه های نامنظم جداسازی شده دارای اهمیت می باشد. در مطالعه اخیر جهت بررسی اثرمولفه قائم زلزله درساختمان های نامنظم هندسی سه سازه فولادی 5 ،10 و 15 طبقه قاب خمشی و باجداگر هسته سربی تحت اثر رکوردهای مختلف زلزله (3 زلزله حوزه نزدیک و3 زلزله حوزه دور) مورد ارزیابی قرار گرفته است. تغییرات منحنی‏های زلزله مربوط به انرژی بیان گر این می‏باشد که زلزله به منظمی و نامنظمی سازه حساسیت بیشتری داشته و با نامنظمی تغییرات کاهشی زیادی مشاهده می‏گردد. همچنین سطح انرژی اعمالی به سازه در حالت حوزه دور مقدار بیشتری از حوزه نزدیک است. در بررسی اثر مولفه قائم در سازه های کوتاه به مراتب بیشتر از سازه های بلند می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigating the effect of vertical component of earthquake on seismic response of buildings equipped with seismic Lead-Rubber Bearing (LRB) isolation
Authors
Alireza Marjani Golabloyi, Abdolrahim Jalali
Abstract
In structures with geometric shapes, mass distribution and hardness distribution in planes and at elevations, they have torsional behavior during the earthquake. This torsion is affected by the vertical component of the earthquake and therefore the study of the effect of vertical component of earthquake on irregularly base isolated structures is important. In the recent study to investigate the vertical effect of earthquakes on irregular geometric structures, three steel structures 5, 10 and 15 story of the moment-resistant frame with the Lead-Rubber Bearing (LRB) isolation have been investigated under various earthquake records (3 near-field and 3 far-field earthquakes). The variation of energy-related earthquake curves indicates that the earthquake is more sensitive to irregularly and structurally and is characterized by irregularly large decreasing variations. Also, the level of energy applied to the structure in the far-field is much larger than the near-field. Effect of the vertical component in the short structures is far more than the taller one.
Keywords
rtical component of earthquake, Lead-Rubber Bearing (LRB) isolation, geometric irregularity, seismic performance