ارتقای نظم تردد وسائل نقلیه در بین خطوط راه ( مطالعه موردی بابل)
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15511.1224
نویسندگان
1مازندران- بابل- خیابان شریعتی- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
2موسسه علوم و فناوری آریان
3استادیار گروه راه و ترابری دانشگاه صنعتی نوشیروانی
چکیده
عدم حرکت وسائل نقلیه در بین خطوط علاوه بر کاهش میزان ظرفیت راه، منجر به افزایش احتمال وقوع تصادفات شود. در پژوهش حاضر سعی شده است که تاثیر احتمالی اجرای خط کشی منقطع و ممتد یک مسیر بر میزان نظم تردد وسائل نقلیه بطی مطالعات قبل و بعد از اجرای خط کشی مورد ارزیابی قرار گیرد. به همین منظور رفتار رانندگان مسیر بابل به امیرکلا واقع در شهرستان بابل استان مازندران تحت مطالعه قرار گرفت که نتایج نشان داد، با اجرای خط کشی مسیر ، میزان انحراف جانبی وسائل نقلیه به میزان 9.50 درصد نسبت به مطالعات قبل کاهش یافت. میزان تاثیر خط کشی مسیر در بین رانندگان زن و مرد متفاوت بود به گونه ای که سهم رانندگان زن در راستای اجرای قانون تردد بین خطوط راه بیش از رانندگان مرد بود (کاهش 8.79 درصدی در برابر 7.68 درصد). همچنین رانندگان وسائل نقلیه سبک در مقایسه با رانندگان وسائل نقلیه سنگین، رفتارهای ایمن تری از خود نشان دادند (کاهش 10.43 درصدی در مقایسه با 4.56 درصد).
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Improving traffic discipline of vehicles between road lines (case study: Babol)
Authors
Abbas Babol, Hossein Mohammadi, farshidreza haghighi
Abstract
Failure to move vehicles between lines in addition to reducing the capacity of the road leads to an increase in the likelihood of occurrence of accidents. In the present study, we have tried to evaluate the possible impact of the pavement marking of a route on a number of vehicle traffic regulations before and after the implementation of the line-up. For this reason, the behavior of the drivers of the Babol route to Amirkola, Babol city, was studied. The results showed that with linear execution, the lateral deviation of vehicles was reduced by 9.59 percent compared with previous studies. The impact of the line marking was different among male and female drivers so that The share of female drivers in implementing the traffic law was more than male drivers (down by 79.8% versus 7.68%). Light truck drivers, in contrast to heavy vehicle drivers, showed more safe behaviors (a decrease of 43.4% in comparison with 4.56%).
Keywords
traffic, road lines, Safety, driving behaviour