عملکرد اجرای تابلوی بالاسری محدودیت سرعت بر سرعت جریان ترافیک در دنیای واقعی ( مطالعات قبل و بعد مسیر)
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15506.1221
نویسندگان
1مازندران- بابل- خیابان شریعتی- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
2دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
3موسسه علوم و فناوری آریان
چکیده
بخش اعظمی از تصادفات جاده ای ناشی از سرعت های غیر مجاز می باشد که همین موضوع مهندسان حمل و نقل را وادار به اجرای اقداماتی جهت کاهش سرعت وسایل نقلیه نموده است. اقداماتی مانند آرام سازی ادراکی ترافیک می تواند بصورت غیر مستقیم بر درک راننده تاثیرگذار باشد و منجر به کاهش سرعت و به طبع آن کاهش تصادفات و مرگ و میر ناشی از آن شود. این پژوهش به دنبال ارزیابی تاثیر تابلوهای ترافیکی بالاسری بر رفتار رانندگان بوده که از پارامتر سرعت بعنوان معیاری برای بررسی میزان اثربخشی این اقدامات استفاده شده است. برای این کار از تابلوی بالاسری با هدف ایجاد دروازه ای برای ورودی شهر بهمراه اطلاع رسانی از سرعت مجاز و رسیدن به ناحیه شهری استفاده شد. پژوهش حاضر که در ورودی یکی از شهرهای استان مازندران مورد بررسی قرار گرفت، به صورت مطالعات قبل و بعد از اجرای تابلوی بالاسری انجام شد. نتایج نشان داد که میانگین سرعت وسیله نقلیه عبوری از مقطع پس از اجرای تابلو در مسیر، به میزان 5.30 کیلومتر بر ساعت کاهش یافت(86.38 به 81.08). همچنین میزان کاهش سرعت وسائل نقلیه سبک 5.44 و وسائل نقلیه سنگین 4.71 کیلومتر بر ساعت بود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Performance of Overhead Sign Implementation on traffic flow speed in real field (based on before/ after Study)
Authors
Abbas Babol, Farshidreza Haghighi, Hossein Mohammadi
Abstract
Most of the road accidents are caused by unauthorized speeds, which forces transport engineers to take steps to slow down vehicles. Measures such as cognitive traffic calming can indirectly affect driver perceptions and lead to a reduction in speed and thus reduce accidents and deaths on it. This research seeks to evaluate the effect of overhead traffic signs on driver behavior, which uses the speed parameter as a benchmark for assessing the effectiveness of these measures. For this purpose, an overhead sign was used to create a gateway for entering the city, along with informing about speed and reaching the urban area. The present study was carried out at the entrance of one of the cities of Mazandaran province, in the form of studies before and after the implementation of the overhead sign. The results showed that the average speed of the vehicle passing from the section after the implementation of the sign in the route decreased by 5.30 km / h (86.38 to 81.08). The speed of light vehicles was 5.44 and heavy vehicles were 4.71 km / h.
Keywords
Sign, Speed Limit, Traffic safety, Traffic calming, Accidents