تاثیر مقاوم‌سازی توسط سیستم ژاکت بتنی بر عملکرد لرزه‌ای سازه‌های بتن مسلح
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15505.1220
نویسندگان
1استادیار دانشکده فنی و مهندسی، مهندسی عمران-سازه
2میدان امام، کوی اتحاد، بن بست دوم، مجتمع شایان فر
3ذوستگر- دارمیشکلا- سه راه کردخیل
چکیده
سازه‌های بتنی طراحی‌شده بر اساس آیین نامه‌های بتنی قدیم عموماً بدون ملاحظات لرزه‌ای موجود در آیین‌نامه‌های جدید طراحی شده‌اند، چنین سازه‌هایی در برابر زلزله عملکرد لرزه‌ای ضعیفی داشته و آسیب‌پذیر می‌باشند. به‌منظور مقاوم‌سازی سازه‌های مذکور، باید ارزیابی لرزه‌ای با قابلیت اتکای مناسب صورت گیرد و سپس نقاط ضعف سازه‌ی مورد نظر را شناسایی کرده و با اتخاذ یک روش مقاوم‌سازی مناسب به رفع آن بپردازیم. در این مقاله، برای مقاوم‌سازی با سیستم ژاکت بتنی و در نظر گرفتن اثرات آن روی رفتار غیرخطی اعضا و متعاقباً سازه‌های بتنی، مدلی غیرخطی ارائه شده است. با صحت‌سنجی و تطابق مناسب این مدل با نتایج آزمایشگاهی، قابلیت اتکا به مدل پیشنهادی اثبات می‌شود. در انتها، به‌منظور بررسی عملکرد سازه‌های بتنی قبل و بعد از مقاوم‌سازی با سیستم ژاکت بتنی، یک قاب بتنی طراحی شده توسط آیین‌نامه‌های قدیمی که در آن جزییات لرزه‌ای در نظر گرفته نشده، توسط سیستم ژاکت بتنی مقاوم‌سازی شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Reinforcement effect by concrete jacket system on seismic performance of RC structures
Authors
mehdi nematzadeh, Javad Shayanfar, meysam chalous
Abstract
The vulnerability and poor seismic performance of the columns and beams of old non-seismically designed reinforced concrete (RC) frame structures has been proven time and again, both at laboratory level as well as by natural disasters in real life situations. In order to improve the seismic behaviour of old non-seismically designed RC frame structures, numerous retrofitting techniques of structural members have been adopted and studied in practical applications. Among these retrofitting techniques, the application of concrete jacketing has extensively increased. The current study has focused on evaluating the effects of concrete jacketing on flexural behaviour of RC jacketed members and seismic performance of non-seismically designed RC structures through analytical modeling approaches. In order to prove the reliability of the proposed model, it has been validated against experiments conducted by other researchers in the literature. The results showed that the proposed model can be successfully predicted the response of columns retrofitted by RC jacketing. Moreover, the application of the developed model to assess and retrofit RC structures has been demonstrated by a case study and using pushover analysis. The response of structures in terms of initial stiffness, strength, ductility and damage patterns corresponding to performance point and ultimate displacement indicated that the seismic behaviour and performance level of the retrofitted structure were significantly improved in comparison with the original structure.
Keywords
RC structures, concrete jacket, Nonlinear analysis, seismic retrofitting