اثرات ویژگی های قیر بر قابلیت بازیابی در مخلوط های آسفالتی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15498.1217
نویسندگان
1بلوار امام علی علیه السلام، خیابان الغدیر، کوچه غدیر 4، شهر ایلام، استان ایلام، کدپستی:69313153999
2دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
چکیده
قابلیت بازیابی مخلوط های آسفالتی به عنوان پایه مهمی برای توسعه فن آوری های جدید به منظور افزایش عمر مفید روسازی ها مورد توجه قرار گرفته است. عوامل متعددی وجود دارد که می تواند بر قابلیت بازیابی قیر تاثیر بگذارند. از میان عوامل مختلفی که قابلیت بازیابی در قیر را تحت تاثیر قرار می دهند، ویژگی های قیر نقش مهمی ایفا می کنند. به منظور فراهم شدن درک بهتر از این موضوع، مقاله حاضر با هدف مرور و تحلیل اثرات خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، مورفولوژیکی و میکروساختاری قیر بر قابلیت بازیابی در مخلوط های آسفالت ارائه شده است. بر اساس مطالعات بررسی شده، قابلیت بازیابی می تواند تحت تاثیر مقدار و ساختار اجزای تشکیل دهنده قیر قرار گیرد. به طور کلی، وجود بیشتر مولکول های با وزن کمتر (مالتن ها) می تواند سیالیت و در نتیجه تحرک مولکولی را افزایش دهد، که برای وقوع پدیده خودترمیمی ضروری است. علاوه بر این، در مقایسه با اثرات محتوای مولوکولی سنگین، قابلیت بازیابی بیشتر تحت تاثیر ساختار مولکولی (یا همان مورفولوژی) قرار می گیرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effects of bitumen characteristics on the recovery capability in asphalt mixtures: A discussion
Authors
Pooyan Ayar, Hamed Shabani
Abstract
The recovery capability of bituminous mixtures has been used as an important base for developing newfound technologies in order to prolong the service life of pavements. There are many factors that could influence the recovery capability of bituminous materials. Among the various factors that affect the recovery capability in these materials, bitumen characteristics play a decisive role. In order to promote a better understanding of this issue, the current article aimed at reviewing and analysing the effects of physical, chemical, morphological and micro-structural characteristics of the bitumen on the recovery capability in asphalt mixtures. According to the reviewed studies, the recovery capability in bitumen can be affected by the content and structure of its components. Generally, a higher concentration of the molecules with lower weight (i.e. higher maltenes content) can enhance the fluidity and consequently the molecular mobility, which is necessary for the occurrence of the healing phenomenon. Additionally, the recovery capability is more sensitive to the molecular structure (i.e. morphology) than the large molecule content.
Keywords
Bitumen, Recovery, Healing, Thixotropy, Molecular mobility