تاثیر حمله مخرب ناشی از محیط اسیدی و حضور الیاف فورتافرو در بتن بر رفتار خمشی تیرهای بتنی مسلح به میلگرد GFRP
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15497.1216
نویسندگان
4381848779
چکیده
هدف بسیار مهم پژوهشگران در پژوهش حاضر، شرح و بررسی اثر الیاف فورتافرو ( FF) در تیرهای بتنی مسلح به میلگرد GFRP که نیمی از آن ها تحت اثر حمله یکی از بزرگترین عوامل تخریب کننده سازه های بتنی در جهان یعنی محیط اسیدی قرار گرفته است، اختصاص یافته است. در جهت رفع این نگرانی و سیدن به اهداف این پزوهش، 12 نمونه تیر بتنی حاوی درصد کسرهای حجمی متفاوت (0، 0.4 و 0.7%) با نسبت آرماتور ثابت برای تمامی نمونه ها ساخته شده و نیمی از آنها تحت حمله اسید سولفوریک 5% در طی 45 روز قرار گرفتند. این نمونه ها تحت آزمایش های مختلف از جمله کشش بوسیله نمونه های دمبلی، فشار بوسیله نمونه های استوانه ای و خمش بوسیله تیرهای بتنی مسلح به میلگرد gfrp قرار گرفته اند. نتایج حاکی از این موضوع است بهترین درصد کسر حجمی الیاف فورتافرو برای کنترل افت مقاومت ناشی از حمله اسید، میزان رشد و انتشار ترک خوردگی و افزایش عرض ترک در نمونه ها 0.4% می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effect of destructive attack caused by acidic environment and the presence of forta-ferro fibers in concrete on bending behavior of concrete beams reinforced with GFRP rebar
Authors
massal
Abstract
The most important goal of the research in this study is the description of the effect of forta-ferro (FF) in concrete beams reinforced with GFRP rebar, of which half of them are attacked by one of the largest destructive agents of concrete structures in the world, the acidic environment, Is dedicated. In order to address this concern and shedding the objectives of this study, 12 beams containing different percentages (0, 0.4 and 0.7%) of volume fraction of different proportions were made with constant reinforcement ratio for all specimens, and half of them were subjected to 5% sulfuric acid Within 45 days. These specimens are subjected to various experiments, including tention by dumbbell specimens, compression by cylindrical specimens, and bending by concrete beams reinforced with GFRP rebar. The results indicate that the best percentage of the volume fraction of the Forta-ferro fibers to control the drop in resistance caused by acid attack, the growth rate and crack propagation and the increase in crack width in the specimens were 0.4%.
Keywords
flexural behaviour, concrete beams, forta-ferro fibers, acidic environment, GFRP rebar