شبیه سازی بارش-رواناب حوضه آبخیز قره‌سو استان کرمانشاه با استفاده از مدل‌های هیدرولوژیکیHEC-GeoHMS و HEC-HMS
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15496.1215
نویسندگان
1باغ ابریشم- دانشگاه رازی- خوابگاه کوثر کد پستی:6714414611
2استادیار/ دانشگاه رازی
3استادیار/دانشگاه رازی
چکیده
استفاده از مدل‌های هیدرولوژیکی بارش-رواناب برای شبیه‌سازی هیدروگراف سیل روشی مناسب برای مدیریت سیلاب در حوضه آبخیز است. در این تحقیق عملکرد مدل HEC-HMS در شبیه‌سازی هیدروگراف سیلاب برای حوضه آبخیز قره‌سو مورد بررسی قرار گرفت. به منظور استخراج محدوده حوضه و تقسیم‌بندی زیرحوضه‌ها و ویژگی‌های آن‌ها از نقشهDEM منطقه در محیط نرم‌افزارهای HEC-GeoHMS و ArcGIS استفاده شد. از داده‌های بارش 5 ایستگاه باران‌سنجی در منطقه و یک واقعه بارش-رواناب از ایستگاه هیدروگرافی پل کهنه به منظور ارزیابی استفاده شد. بعد از مدل‌سازی، مقدار دبی مشاهداتی با دبی محاسباتی مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد عملکرد مدل مذکور در برآورد رواناب و دبی اوج سیلاب مورد پذیرش بوده و اختلاف بین دبی اوج مشاهداتی و محاسباتی کمتر از یک درصد و در حدود 3/0 مترمکعب بر ثانیه و اختلاف حجم سیلاب مشاهداتی و محاسباتی نیز حدود 10درصد می باشد. در پایان با استفاده از نرم‌افزار SMADA مقادیر بارش حداکثر روزانه با دوره بازگشت‌های مختلف پیش‌بینی و هیدروگراف‌های حاصل از آن‌ها رسم شد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Rainfall-runoff simulation of Qarehsoo watershed in Kermanshah province using hydrological models HEC-GeoHMS and HEC-HMS
Authors
Elahe Moradiani, Ali Akbar Akhtari, Arash Azari
Abstract
Using rainfall-runoff hydrological models to simulate flood hydrograph is a suitable method for flood management in the catchment area. In this research, the performance of the HEC-HMS model in the simulation of flood hydrograph for the Qarehsoo watershed was investigated. In order to extract the basin area, division sub basins and their features, the region DEM map was used in the software environment of HEC-GeoHMS and ArcGIS. In order to evaluate, the rainfall data of 5 rain gauge stations in the area and the data of a rainfall-runoff event from the PolKohne station was used. After modeling, the amount of observations with computational discharge was compared. The results indicated that the performance of this model in estimating runoff and peak flood discharges was acceptable and the difference between observational and computational peak discharge is less than 1 percent and about 0.3 cubic meters per second, and the difference in observational and computational flood volume is about 10 percent. In the end, using the SMADA software, the maximum daily rainfall values with different return periods were predicted and the resulting hydrographs were plotted.
Keywords
rainfall-runoff model, HEC-GeoHMS, peak discharge and volume flood, GHaresoo watershade