بررسی کاربرد تکنولوژی نانو؛ ممبران و جذب در تصفیه فاضلاب حاوی ترکیبات حلقوی نفتی (زایلن؛ تولوئن و بنزن)
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15495.1214
نویسندگان
1عضو هیئت علمی
2قبل از گذر هولا- کوچه شهید رییسی 2- منزل رضوی
3دانشجو
چکیده
امروزه با توجه رشد روزافزون صنعت و استفاده بشر از منابعی چون نفت و صنایع وابسته به آن مانند پتروشیمی و ... شاهد افزایش چشمگیر تولید فاضلاب‌‌های صنعتی و یا نشت این مواد در محیط زیست می‌باشیم. این پدیده باعث به خطر افتادن منابع خاک،آب و هوا و در نتیجه آن بخطر افتادن حیات انسان‌ها و حیوانات می‌شود. زایلن و تولوئن و بنزن که در پساب خروجی صنایع پتروشیمی به صورت عمده وجود دارد، جز 3 ماده‌ی خطر-ناک و سمی قراردارند، که امروزه عامل اصلی بسیاری از آلودگی‌ها می‌باشند و فرآیند تصفیه‌ی آنها مورد توجه بسیاری از محققان جهان قرارگرفته است. فرآیند فتوکاتالیستی فرآیند سبزی است که از انرژی تجدید پذیر خورشید استفاده کرده و یک تکنولوژی پایدار در حل مسایل محیط زیستی بشمار می رود. با توجه بررسی‌هایی که بر روی این نوع از آلودگی‌ها در این مقاله صورت پذیرفته است، از میان روش‌های گوناگون تصفیه، روش فتوکاتالیستی نانوذرات به کمک تیتانیوم دی اکسید به تنهایی، یا در ترکیب با دیگر مواد همچون گرافین یا کربن فعال اثربخش‌ترین روش عنوان می‌شود؛ زیرا که در این روش میزان جذب آلاینده‌ها بالاتر می‌باشد و از لحاظ اقتصادی مقرون بصرفه می‌باشد و همچنین از لحاظ زیست محیطی بدلیل تولید لجن کم و امکان استفاده مجدد در چرخه‌ی تصفیه مورد توجه می‌باشند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigation of nanotechnology; membrane and absorption in treatment of wastewater containing BTEX compounds
Authors
Farhad Qaderi, Seyed Qasem Razavi, masoud ebrahimi qadi
Abstract
Nowadays, with the rapid growth of industry and human use of resources such as oil and its related industries like petrochemicals, etc. we see a significant increase in the production of industrial wastewater or the leakage of these materials into the environment. This phenomenon puts the resources of soil, water and air at risk and thereby endangers the lives of humans and animals. Xylene, Toluene and Benzene, largely found in the wastewater from petrochemical industry, are among the three hazardous and toxic substances, which today are the main contributor to many of the contaminants and their purification process has attracted many researchers from around the world. Photocatalytic process is a green process that uses renewable energy of the sun and a sustainable technology in solving environmental problems. According to the studies that have been done on this type of contamination in this article, among the various methods of purification, the photocatalytic method with the help of titanium dioxide nanoparticles alone, or in combination with other materials such as graphene or activated carbon, is the most effective method. Because in this method, the amount of absorption of pollutants is higher and economically economical and it is also environmentally noteworthy due to the low sludge production and the possibility of reuse in the purification cycle.
Keywords
membrane, Absorption, photocatalyst, BTEX compounds