مقایسه ماکزیمم برش پایه و انرژی مستهلک شده در دیوار برشی فولادی سوراخدار در دو نوع فولاد LYS و A572
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15489.1209
نویسندگان
1آمل خیابان طالب آملی دریای 23 کوچه شهید راعی پلاک 70
2استاد
چکیده
دیوارهای برشی فولادی یکی از مناسب‌ترین سیستم‌های رایج جهت مقاومت و پایداری سازه در برابر بارهای جانبی می‌باشد. که به دلیل سطح زیر نمودار برش جابه‌جایی گسترده دارای جذب انرژی بسیار بالایی است. از جمله اقداماتی که در جهت افزایش کارآیی و بهره وری دیوار برشی فولادی صورت پذیرفت، ایجاد بازشو بر روی ورق درونی بود. اتصال صفحه داخلی به اعضای مرزی منجر به ایجاد نیروهای محوری زیادی در ستون‌های اطراف می‌شود. ازاین جهت ایده تضعیف صفحات داخلی با الگویی خاص توسط سوراخ‌های ایجادشده و استفاده ازفولاد تنش تسلیم پایین در آن به نظر یک ایده قابل بررسی و مفید است تا کمانش و تسلیم صفحات داخلی تنش‌های محوری به مراتب کمتری را در اعضای مرزی ایجاد کند. در این مقاله رفتار دیوارهای برشی فولادی با ورق‌های دارای سوراخ دایره‌ای با فولاد تنش تسلیم پایین بررسی شده است. جهت انجام یک مطالعه پارامتریک اثر سوراخ‌هایی با درصد سوراخ مختلف در ورق دیوار و تعداد سوراخ متعدد در دیوار بر عملکرد سازه بر حسب میزان جذب انرژی سیستم و ماکزیمم برش پایه بررسی شده است. جهت مدل‌سازی نمونه‌ها از نرم افزار ABAQUS استفاده شده است. برای مقایسه ماکزیمم برش پایه و انرزی مستهلک شده از 26 مدل اجزاء محدود ایجاد شده تحت بارگذاری چرخه‌ای‌ از نوع تغییرمکان استفاده شده است. نتایج انجام گرفته بر روی دیوار برشی فولادی سوراخدار با فولاد تنش تسلیم پایین ایجاد شده، نشان داد این دیوارها از جذب انرژی قابل قبولی برخوردار هستند و نسبت به نمونه‌ی مشابه خود با فولاد معمولی زودتر وارد ناحیه پلاستیک می‌شوند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Compare the base shear wall maximum and absorbed energy in a perforated steel shear wall with two types of steel LYS and A572.
Authors
amol, siroos gholampoor
Abstract
Steel plate shear wall is one of popular systems for resistance and stability against lateral loads, and retrofiting of structures in seismic zones.which has a high energy absorbing level due to large area beneath the shear-displacement diagram. One of these efforts was the creation of the opening in infill plate. there are exorbitant axial forces in outer columns because of continuous contact of innen plate buckling to boundary members of resultant yielding tension picture of inner plate. Because of cumulative effects. So the idea of weakening of inner shear plates with special forms of holes and of using low yield point steel in them can be a discussing and significant idea to control buckling and yielding of inner plates to produce less axial tension in boundary members.In this essay, behavior of low yield point steel shear walls created by perforated plates have been examined. A parametric study has been conducted to determine effect of number and percentage of the holes in the walls on the structure performance in terms of energy absorption(hysteresis curve), base shear maximum. Abaqus software is used to model the samples.To compare the base shear maximum and absorbed energy of 26 finite element models created under cyclic loading of type displacement have been reviewed.Results in low yield point steel shear wall by perforated show that this walls have an acceptable energy absorption. And it comes the plastic area earlier into conventional.
Keywords
Perforated steel shear wall, low yield point steel, Energy absorption, Base shear maximum