بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی بتن حاوی مواد بازیافتی پت (PET) و تایر خرده تحت حرارت بالا
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15479.1207
نویسندگان
1استادیار دانشکده فنی و مهندسی، مهندسی عمران-سازه
2خیابان صبا کوی گلها کوچه نسترن
چکیده
استفاده از مواد بازیافتی به سرعت در صنایع مختلف از جمله صنایع ساختمانی در حال گسترش می باشد. یکی از روش های موثر جهت بازیافت تایر خرده و پلی اتیلن ترافتالات (PET)، استفاده از آن ها در مخلوط بتن است. این تحقیق با هدف ارزیابی ترکیب PET و تایر خرد شده بر خواص مخلوط بتنی تازه و سخت شده پس از قرار گرفتن در معرض دماهای بالا، انجام شد. برای نیل به این هدف از 4 طرح اختلاط مختلف استفاده شد و مقاومت فشاری و مدول الاستیسیته بتن تحت دماهای 23، 200، 600،400 و 800 درجه سانتیگراد و مقاومت کششی شکافت تحت دماهای 23، 400 و 800 درجه سانتیگراد مورد بررسی قرار گرفت و همچنین تخلخل، چگالی، افت وزن تحت دماهای 110، 400 و 800 درجه سانتیگراد مورد تحقیق قرار گرفت. در این تحقیق تمام نمونه ها نسبت به بتن مرجع مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس این مطالعه مشاهده شد که وجود تایر و PET باعث تنزل در خصوصیات فیزیکی و مکانیکی بتن می شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigation on Physical and Mechanical Properties of Concrete Containing of Recycled PET and Crumb Rubber under Elevated Temperatures
Authors
mehdi nematzadeh, sary
Abstract
The use of recycled materials is rapidly expanding in various industries, including construction industries. One of the effective methods for recycling PET and crumb rubber is to use them in a concrete mix. The purpose of this study was to evaluate the effect of the composition of PET and crumb rubber on the properties of fresh and hardened concrete mixes after exposure to high temperatures. To achieve this goal, four different mixing designs were used. The compressive strength and modulus of elasticity of concrete at temperatures of 23, 200, 400, 600, and 800 °C, and the splitting tensile strength at temperatures of 23, 400, and 800 °C, and finally the porosity, density, weight loss at temperatures of 110, 400, and 800 °C, were investigated. In this study, all samples were examined for reference concrete. Based on this study, it has been observed that the presence of crumb rubber and PET causes degradation in concrete properties.
Keywords
PET, crumb rubber, high temperature, Recycled concrete