تحلیل عددی دیوار خاک مسلح ژئوگریدی با نمای بلوکی با استفاده از دو مدل رفتاری خاکریز با شبیه‌سازی روند مراحل ساخت
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15470.1202
نویسندگان
1تهران-نارمک-خیابان فرجام-خیابان حیدرخانی جنوبی-کوچه بوستانی-پلاک 88-واحد 6 کد پستی: 1684783517
2دانشیار عضو هیات علمی / دانشگاه علم و صنعت ایران
چکیده
پس از گذشت چند دهه از استفاده از دیوارهای حائل سنتی مرسوم، اکنون می‌توان استفاده‌ی گسترده از دیوار خاک‌مسلح ژئوسنتتیکی با نماهای مختلف را به عنوان یک تکنولوژی ارزان، سریع و در دسترس با قابلیت‌ها و کاربردهای متنوع در شرایط‌های پیچیده از نظر مکان‌یابی ژئوتکنیکی و بارهای اعمالی، مشاهده نمود.
در تحقیق پیش‌رو رفتار دیوارهای خاک‌مسلح ژئوگرید با نمای بلوکی در شرایط استاتیکی و با شبیه‌سازی روند ساخت مرحله‌ای آن بررسی گردیده است. بدین منظور از دو مدل رفتاری مختلف برای خاک، استفاده گردیده است و نتایج حاصل از آن با تحقیقات عددی پیشین مقایسه و با نتایج آزمایشگاهی بر روی این دیوارها صحت‌سنجی گردیده است. تحلیل مورد نظر توسط روش تفاضل محدود و تحت نرم‌افزار Flac2D انجام گردیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که استفاده از مدل‌های رفتاری ساده‌تر برای خاکریز شبیه‌سازی رفتار این گونه سازه‌ها کافی بوده و ااستفاده از مدل رفتاری پیچیده‌تر الزاماً تاثیر قابل توجهی در صحت نتایج به دست آمده از تحلیل عددی نخواهد داشت.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Numerical Study of Geogrid Reinforced Soil Segmental Walls Using Two Different Constitutive Soil Models and Simulation of Staged Construction
Authors
Mehdi Tehran, Hamidreza Razeghi
Abstract
After several decades of using conventional retaining walls, geosynthetic reinforced soil walls with different types of facing (block-panel-wrapped) are now used extensively as a low cost and fast construction technology with widely range of available application at different and complicated geotechnical and applied loading conditions.
This study numerically evaluates the behavior of segmental reinforced soil walls with simulation of staged construction under static loading condition at end of construction. Two different constitutive soil models that on of them is simple and another is more expanded and complicated were used for this purpose and numerical result of this analysis have compared and verified with carefully constructed laboratory test walls and previous studies. Two dimensional finite difference program itasca Flac2D was used. Investigation of this study shows that using simple soil constitutive models are enough to simulate the behavior of geogrid reinforced soil walls under static condition at end of construction and more precise result using more sophisticated soil models is not guaranteed.
Keywords
Reinforced soil wall, Geosynthetic, Numerical Analysis, Finite Difference, Flac2D