تهیه منحنی شکنندگی ساختمان قاب خمشی بتن آرمه 9 طبقه نامنظم در ارتفاع مجهز به میراگرهای ویسکوز تحت اثر تحلیل دینامیکی فزاینده
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15465.1198
نویسندگان
1کریمخان زند - خیابان شهید دکتر حسن عضدی - کوچه آرنگ - پلاک1 کد پستی 1598766711
2عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
3عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
چکیده
امروزه ارزیابی عملکرد سازه ها در برابر زلزله مورد توجه بسیاری از پژوهشگران در نقاط مختلف جهان قرار گرفته است. یکی از ابزارهای کلیدی و دقیق در تعیین ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای سازه ها، توابع شکنندگی است که احتمال فراگذشت آسیب سازه از یک سطح آسیب مشخص را برای چندین سطح خطر از جنبش های لرزه ای زمین بیان می نماید. هدف از این پژوهش تعیین منحنی شکنندگی و بررسی آسیب پذیری لرزه ای سیستم ساختمانی قاب خمشی بتن مسلح متوسط با نامنظمی هندسی در ارتفاع، در چند حالت توزیع میراگرهای ویسکوز می باشد. مدلسازی ها تحت اثر تحلیل دینامیکی افزایشی (IDA) غیرخطی قرار گرفته و توسط روابط ریاضی ارائه شده توسط سایر محققین منحنی شکنندگی آن ترسیم می شود. سپس در مدلسازی های فوق سه حالت مختلف توزیع میراگر (توزیع یکنواخت و توزیع مودال میرایی) لحاظ می شود و مراحل ترسیم منحنی شکنندگی برای تمامی مدل ها، انجام می شود. این کار بدلیل تعیین نحوه توزیع مناسب میراگرها صورت میگیرد تا مشخص شود کدام حالت توزیع عملکرد مناسب تری خواهد داشت. لازم به ذکر است که از سطوح آسیب پذیری و رکوردهای زلزله پیشنهادی مندرج در استاندارد FEMAP695 استفاده شده است .
به صورت خلاصه می توان گفت که استفاده از میراگرهای ویسکوز در حالت مودال، تاثیر بسیار خوبی را بر روی رفتار سازه و بخصوص محدود کردن دریفت ایجاد کرده است و در مورد حالات توزیع یکنواخت میرایی می توان به این نکته اشاره کرد که نسبت به میراگرها با توزیع مودال عملکرد کاهش پیدا می کند.
کلیدواژه ها
موضوعات