طراحی راههای جنگلی با تلفیق روش معمول طراحی و استفاده از GIS ( مطالعه موردی:جنگل سری 2 لیره سر )
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15461.1196
نویسندگان
1دانشگاه پیام نور
2تهران
3کارشناس ارشد
چکیده
امروزه استفاده از روش‌های نوین در طراحی شبکه راه‌ها، بخصوص راه‌هایی که از اکوسیستم‌های زیستی مانند جنگل عبور می‌کنند، یک ضرورت است تا ضمن کاهش هزینه‌های اجرایی و جلوگیری از تخریب بیشتر محیط زیست، باعث افزایش کارایی راه و نیل به اهداف توسعه پایدار گردد. روش‌های نوین طراحی با استفاده از GIS قابلیت تحلیل حجم زیادی از اطلاعات را بصورت لایه‌های مختلف رقومی دارند و امکان نگهداری، بازیابی و آنالیز اطلاعات را با استفاده از فرآیند تصمیم‌گیری چند معیاره (AHP) و الگوریتم‌های مسیریابی، را با سرعت و دقت بالا فراهم می‌سازند. این تحقیق با استخراج لایه‌های اطلاعاتی مربوط به راه جنگل سری 2 لیره سر مازندران که به روش‌های معمول طراحی شده است و تلفیق این اطلاعات با روش AHP و با استفاده از الگوریتم دایکسترا در نرم افزار GIS ضمن پیشنهاد مسیر جاده جدید به مقایسه راه موجود با راه پیشنهادی می‌پردازد. و در نهایت نقشه توان عبور با قابلیت اجرایی بالاتر و اثرات مخرب زیست محیطی کمترنسبت به نقشه های توپوگرافی معمول برای طراحی مسیر با روش گام پرگار، تهیه می‌گردد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Forest Road Design Combining Traditional Design Methods And The Use Of Road
Authors
Mahmoud Reza Keymanesh, ali Nasrollahtabar, Elnaz Arghand, Hasan Khademolreza
Abstract
Nowadays, the use of modern methods in the design of the network of roads, especially the High ways that passes from ecosystems such as forests, is a necessity to reduce the costs of the operation and prevent further environmental degradation, increasing the efficiency of the road and achieving the goals of sustainable development. New methods of designing using the GIS feature the ability to analyze a large amount of information in a variety of digital layers and provide the ability to store, retrieve and analyze information using the multi-criteria decision making process (AHP) and routing algorithms with high speed and precision. . This research was carried out by extraction of the information layers related to the forest path of the 2nd Layer of Mazandaran Shrine, which is commonly designed and combined with AHP method using the Dixstra algorithm in GIS software, while proposing a new road route to compare the existing road with Suggests. Finally, the higher-throughput cross-sectional map and less environmental degradation effects are provided to the usual topographic maps for route design using the step-by-step approach.
Keywords
Forest Road-Analytical Hierarchy process-Geographic Information System-environment