شبیه سازی عددی ضریب آبگذرانی سرریز لبه تیز مستطیلی دراثر جریان آب و هوا
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15445.1194
نویسندگان
11483858444
2استاد هیدرولیک دانشگاه تربیت مدرس
چکیده
سرریز، از انواع مهم و پرکاربرد سازه های هیدرولیکی بوده و یکی از مهمترین مباحث در طراحی این سازه ها تعیین ضریب آبگذرانی آنها تحت شرایط مختلف طراحی می باشد. تاکنون تحقیقات گسترده ای بر روی انواع سازه های سرریز به روشهای عددی و مدل سازی فیزیکی، با هدف تعیین ضریب آبگذرانی انجام پذیرفته است. نقطه اشتراک تحقیقات قبلی، لحاظ نمودن جریان تک فازی سیال آب میباشد. ازاینرو در این تحقیق، جریان عبوری از روی سرریز لبه تیز مستطیلی با استفاده از مدل آشفتگی " RNG " و بکارگیری نرم افزاردینامیک سیالات محاسباتی" Flow 3D " بصورت سه بعدی، تک فازی( جریان آب ) و دوفازی ( جریان باد و آب ) شبیه سازی شده و سطح آزاد جریان، با روش جزحجم سیال " VOF " تعیین گردیده است. درنهایت نتایج یک حالت دارای نسبت هد به ارتفاع مشخص سرریز، در شرایط جریان تک فازی و دوفازی با سرعتهای متنوع باد 1 تا 5 متر بر ثانیه، مورد مقایسه و تحلیل قرار داده شده است. نتایج حاصله موید این مهم است که جریان باد هم جهت با جریان عبوری از روی سرریز، موجب افزایش ضریب آبگذرانی می گردد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Numerical simulation of a sharp-crested rectangular weir discharge coefficient due to wind and current
Authors
Hamid Reza Shakeri, Seyed Ali Akbar Salehi Neyshabouri
Abstract
Weirs are one of the most important and widely used types of hydraulic structures. One of the most important issues in the design of these structures is to determine their discharge coefficients under different design conditions. So far, extensive researches have been carried out on a variety of weirs by numerical and physical modeling with the aim of determining the discharge coefficient. The common point of previous researches is to consider the single-phase flow. Therefore, in this study, the flow through a sharp crested rectangular weir is numerically simulated using Flow 3D software in three-dimensional, single-phase (water flow) and two-phase (wind and water) flows. Water level is determined by the "VOF" method. Finally, the results of a case with a head-to-height ratio of weir in terms of single-phase and two-phase flow conditions with different wind speeds of 1 to 5 m / s have been compared and analyzed. The results are valid. It is important that the wind flow over the water surface, has increases the dischage coefficient.
Keywords
Numerical simulation, Coefficient of discharge،, Sharp-crested rectangular weir, Two-phase flow, Flow 3D