مکانیابی محل های بهینه برای ساخت استادیوم ورزشی با استفاده از مدل AHP و منطق فازی(مطالعه موردی : شهرستان اراک)
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15438.1193
نویسندگان
1استان مرکزی- اراک - خیابان شهدا - کوچه شهید برجی - کدپستی 3814193457
2استادیار/ دانشگاه صنعتی اراک
چکیده
امروزه وجود اطلا‌عات به روز‚ با هدف بهره‌گیری از آن در برنامه ریزی توسعه پایدار‚ امری بدیهی است. سیستم اطلاعات مکانی در امور عمرانی به ویژه مکانیابی مناطق مستعد جهت ساخت و ساز و اجرای پروژه های عمرانی کمک فراوانی به مدیران شهری،برای تحلیل وضع موجود و برنامه‌ریزی کوتاه مدت و بلند مدت می‌کند. در تحقیق حاضر با هدف مکانیابی محل‌های مناسب جهت احداث استادیوم ورزشی شهرستان اراک با روش تصمیم-گیری چند معیاره و منطق فازی انجام شده است،که 9 عامل موثر شامل : شیب، ارتفاع، زمین شناسی، فاصله از گسل، فاصله از رودخانه، بیمارستان، راه‌های اصلی، مناطق مسکونی و مناطق صنعتی استفاده شدندکه پس از تبدیل قالب داده ها و یکسان سازی مقیاس مکانی، ارزش گذاری اطلاعات کیفی بر اساس توابع عضویت فازی، انجام شد. در ادامه یک تابع ارزش دهی خطی اولیه طراحی که ضرایب اصلی آن با بکارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبیAHP تنظیم شد. در مرحله بعد مجموعه اطلاعات مختلف هم مقیاس شده تحت تاثیر تابع ارزش گذاری بر اساس یک ترکیب خطی، تلفیق شدند. در پایان خروجی بدست آمده با بکارگیری یک اندکس تبدیل کننده 5 بخشی به پنج اولویت با تناسب‌های مکانی بسیار ضعیف، ضعیف ، متوسط، خوب و بسیار خوب، طبقه بندی شده که این خروجی مکان‌های پیشنهادی برای احداث استادیوم در شهرستان اراک را بدست می دهد. مطابق نقشه بدست آمده کل ناحیه ای از منطقه که توان مکانیابی بسیارخوب برای احداث استادیوم را دارد برابر57257 هکتار است که این مقدار برابر52/8 درصد از کل منطقه می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Locating Optimum places for the Sports Stadium using AHP model and fuzzy logic (case study: Arak city)
Authors
Rezvan Ghorbani Salkhord, Hooshang Eyvazi
Abstract
Today, the availability of up-to-date information, with the aim of exploiting it in the planning of sustainable development, is clearly evident. The spatial information system in developmental affairs, especially the location of areas prone to construction and implementation of construction projects, helps a lot of urban managers to analyze the current situation and to plan short-term and long-term.In this research, the aim of locating suitable sites for the construction of a sports stadiums in Arak city was done by AHP and fuzzy logic, which included 9 effective factors including slope, elevation, geology, distance from the fault, river , Hospitals, main roads, residential areas and industrial areas were used. After converting the data format and the spatial sampling, Qualitative information evaluation was performed based on fuzzy membership functions. In the following, a linear value function was initially designed whose main coefficients were adjusted using the AHP. In the next step, the various scaled-up sets of data were integrated under the influence of the valuation function based on a linear combination. At the end of the output, using a 5-point convertor index, five priority categories with very weak, moderate, good and very good spatial proportions are classified, which provides the output of the proposed sites for the construction of the stadium in Arak Gives. According to the obtained map, the whole area of the region, which has a good location for the construction of the stadium, is 57257 hectares, which is equal to 8.52% of the total area.
Keywords
Location, Geographic Information System (GIS), AHP model, Fuzzy logic