ارزیابی عوامل موثر بر کاهش هزینه در پروژه های عمرانی در ایران با استفاده از رویکرد تلفیقی روشهای آماری و روش تصمیم گیری ANP
XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15424.1190
نویسندگان
تهران خیابان ازادی خیابان حبیب الهی میدان شهید حسن حسینی بلوار تیموری شرقی پلاک 91 کد پستی 1455618181
چکیده
سالانه مقادیر زیادی از بودجه عمرانی کشور صرف تکمیل پروژه های عمرانی کشور می گردد و متاسفانه بسیاری از این پروژه ها با هزینه و زمان بیشتری از مقادیر پیش بینی شده به اتمام می رسند. که این امر باعث ضررهای بسیاری به اقتصاد در حال پیشرفت کشور شده است.در زمینه شناسایی عوامل موثر بر افزایش هزینه ها در پروژه های عمرانی تحقیقات بسیاری صورت گرفته است. اما در زمینه شناسایی و ارزیابی راهکارهای مقابله با افزایش هزینه تحقیقات جامعی صورت نگرفته است. لذا شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر کاهش هزینه در پروژه های عمرانی در ایران امری ضروری به نظر می رسد.در این تحقیق ابتدا با انجام مرور ادبیات و مصاحبه تعدادی از عوامل در گیر در پروژه های عمرانی عوامل موثر بر کاهش هزینه در پروژه های عمرانی در ایران و نیز عوامل موثر بر افزایش هزینه در پروژه های عمرانی در ایران شناسایی شده و پس از مشخص شدن مهمترین این عوامل از طریق توزیع پرسشنامه آماری به دلیل اهمیت بسیار زیاد عوامل موثر بر کاهش هزینه در پروژه های عمرانی، اقدام به وزن دهی این عوامل با استفاده از روش تصمیم گیری ANP شده است. در پایان مشخص گردید عوامل بهره گیری از سوابق مالی پروژه های قبلی، استفاده از روشهای اجرایی مناسب و متد های نوین ساخت، به کارگیری مداوم روشهای کنترل پروژه و برنامه ریزی زمان و هزینه، پیش بینی هزینه تهیه و نگهداری مصالح دارای بیشترین اوزان در کاهش هزینه ها از دیگاه پرسش شوندگان می باشند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Assessing the Effective Factors on Cost Reduction in Development Projects in Iran Using the Integrated Approach to Statistical Methods and ANP Decision Making Methods
Authors
TEHRAN
Abstract
Every year, large amounts of our country's development budget are spent on completing the development projects of our country, and unfortunately many of these projects will be completed at a time more than expected and cost more than expected which has caused a lot of damage to our country's economy. Many studies have been done to identify the factors affecting the increase in costs in construction projects, However, there has been no comprehensive research on identifying and evaluating ways to tackle rising costs. Therefore, it is necessary to identify and evaluate the factors affecting the cost reduction in construction projects in Iran. In this research, firstly, by conducting literature reviews and interviewing a number of factors involved in development projects, the factors affecting the cost reduction of development projects in Iran and the factors affecting the increase in the cost of development projects in Iran have been identified and after identifying The most important of these factors, through the distribution of statistical questionnaires, because of high importance of factors affecting the cost reduction in development projects, these factors have been weighted using ANP decision making method. In the end, it was determined that, benefiting from the financial records of previous projects, the use of appropriate methods and methods of modern construction, the continuous use of project control methods and time and cost planning, predicting the cost of procurement and maintenance of materials, are factors which has had the most weights from the look of the respondents.
Keywords
cost reduction, development project, construction management, ANP