ارائه روشی نوین برای تشخیص ترک توسط تحلیل موجک با استفاده از ترکیب شکل‌های مودی چندگانه در تیر طره فولادی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15407.1188
نویسندگان
1تهران، خیابان استادمعین، خیابان دامپزشکی، کوچه حیدری، پلاک21 واحد4 کدپستی 1341698983
2دانشگاه ازاد تهران مرکزی
چکیده
روش‌های تشخیص سلامت سازه‌ای با این هدف طرح ریزی شده‌اند که خرابی‌ها را در مراحل اولیه تشکیل آنها، تشخیص دهند. از جمله این روش‌ها، تشخیص خرابیها با استفاده از تغییر در مشخصات دینامیکی و استاتیکی است که مطالعات زیادی در آن زمینه صورت پذیرفته است. ترک، آسیبی است که اغلب در عضو‌های سازه‌ای رخ می‌دهد و ممکن است موجب گسیختگی‌های جدی در سازه شود. برای کشف ترک روش‌های غیر مخرب بسیاری، بر اساس تغییرات در مشخصات دینامیکی سازه (فرکانس‌ها، شکل‌های مودی، توابع انتقال و غیره) که ناشی از آسیب می‌باشد، موجود است. در این میان، روش تحلیل موجک بعنوان روشی قابل قبول از طریق مشاهدات عددی و آزمایشگاهی، مورد تایید واقع شده که بر پاسخ سازه آسیب دیده اعمال و محل آسیب بصورت اغتشاش در ضرایب موجک آشکار می‌گردد. یکی از روش‌های مهم، تحلیل موجک شکل‌های مودی سازه است. شکل‌های مودی از جمله مششخصات دینامیکی سازه است که می تواند از آسیب متاثر شود. در این پژوهش با ارائه یک روش جدید، با انجام روش تشخیص ترک در سازه تیر طره فولادی، با استفاده از تحلیل موجک با استفاده از ترکیب شکل‌های مودی می‌پردازیم. در این پژوهش نشان می‌دهیم که روش پیشنهادی قادر است تا ترک‌هایی با فواصل مختلف از تکیه‌گاه طره را به خوبی تشخیص دهد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
A New Method for Crack Detection by Wavelet Analysis Using Combination of Multiple Mode Shapes in Cantilever Beam
Authors
Hediyeh tehran, Jafar Asgari Marnani, AmirAli Tabataei
Abstract
Health diagnostic methods are designed to detect damage in the early stages of their formation. One of these methods is the failure detection by changing the dynamic and static characteristics that many studies have been done in that field. Crack is a damage that often occurs in the muscular members and may cause serious ruptures in the structure. Many non-destructive methods are discovered based on the changes in the dynamic properties of the structure (frequencies, mode shapes, transfer functions, etc.) that are caused by the damage. Meanwhile, the wavelet analysis method is approved as a valid method through numerical and laboratory observation that is applied to the damaged structure response and the location of the damage as a disturbance in the wavelet coefficients. One of the important methods is the wavelet analysis of the mode shapes of the structure. Mode shapes are a structural dynamic specification that can be affected by damage. In this research, by presenting a new method, by using the crack detection method in the steel structure, we use wavelet analysis using a combination of mode shapes. The proposed method shows capability of detecting cracks with different distances from the cantilever support.
Keywords
Modal Analysis, Continuous Wavelet Transform, Crack Detection, Cantilever Beam