بررسی اثر تورم بر هزینه در پروژه های مدیریت ساخت مطالعه موردی پروژه آفتاب مشهد
XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15405.1187
نویسندگان
1تهران خ ولیعصر خ شهید فیاضی خ آقابزرگی پ 36
2بلوار شریعتی- شریعتی 53/3- پلاک 3
چکیده
تغییر قیمت ها در طول زمان اجرای پروژه های ساخت امری غیر قابل انکار است. تغییر تورم طرح هایی که در یک مقطع زمانی دارای توجیه بوده‌اند را در شرایط جدید توجیه ناپذیر می سازد.همچنین تورم بر اهداف کیفی پروژه های ساخت نیز اثر نامساعد داشته و مجریان پروژه را وا می‌دارد که در یک بازه زمانی برای جلوگیری از آسیب ها، انجام مراحل پروژه را تسریع نمایند. هدف این پژوهش بررسی اثر تورم به عنوان یک پدیده معمول بر هزینه پروژه است. همچنین به تحقیق‬ و بررسی نظری در باب شاخص های قیمت، شاخص های محاسبه تورم و قیمت گذاری، انواع روش ها و تکنیک های ارزیابی پروژه ها ، با تکیه بر داده های سری زمانی سال های 1357 الی 1389 به بررسی وجود رابطه ی بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیر نرخ تورم و متوسط هزینه ی ساخت در مناطق شهری کشور پرداخته شده است. نتایج بر اساس آزمون جوهانسون و با استفاده از الگوی VAR مورد بررسی قرار میگیرد.‬
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effect of Inflation on Cost in Construction Management Projects Case study of AFTAB E MASHHAD Project
Authors
sahar hassankhan, Mani mashhad
Abstract
Price fluctuation throughout operating construction projects is undeniable. Inflation changes which made some plans justified in a period of time could make them unjustifiable in the new conditions. Inflation could also have inconvenient effects on quality objectives and force project executors to speed up project levels in order to prevent damages.
The aim of this project is to check out the effect of inflation as a usual occurrence on project 's cost. We also have done some research and theoretica investigation on price index, inflation index and pricing, different type of methods and techniques for project assessment relying on date for 1357 to 1389 to check the short term and long term relationship between inflation rate variable and average cost of construction in urban areas of the country.The results are evaluated based on Johansson test using VAR model.
. . . . . . . . . . . .
Keywords
Key words : inflation rate, cost of project construction, methods of project assessment