تحلیل آماری دلایل استفاده و عدم استفاده دوچرخه بعنوان یک مد حمل و نقلی در سفرهای شهری(مطالعه موردی شهر آمل)
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15393.1184
نویسندگان
1خیابان طالب آملی-دریای 58/3-پلاک 19- واحد 2
2استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شمال
3دانشجوی دکترا، دانشگاه علم و صنعت
چکیده
استفاده از دوچرخه در سفرها و کارهای روزمره شهری می تواند راه حل مناسبی برای کاهش مشکلات ترافیکی ناشی از حمل و نقل موتوری باشد. توسعه و تشویق استفاده از دوچرخه تنها از طریق تسهیلات و زیرساخت ها میسر نمی شود، بلکه نیازمند برنامه ریزی جامع و هدفمند برای رسیدن به مقاصد مربوطه دارد. روش این تحقیق بصورت اسنادی و پیمایشی و براساس مدل لوجیت دوگانه است. در این تحقیق، تلاش کردیم تا فاکتورهای اثرگذار بر استفاده افراد از دوچرخه در کارهای روزمره مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور تعداد 418 عدد پرسشنامه که به روش بیان ترجیحات و شامل 12 سناریو بود، بین برخی ادارات و تعدادی بطور تصادفی در شهر توزیع گردید. با توضیحاتی که برای افراد در تکمیل پرسشنامه دادیم، تعداد 5016 انتخاب برای ادامه کار، بدست آمد. مدل لوجیت دوگانه برای بررسی اثرگذاری متغیرهای ویژگی مسیر و مشخصات افراد، بر روی استفاده از دوچرخه در انجام سفرهای شهری، بکار گرفته شد. نتایج بدست آمده نشان داد که شرایط آب و هوایی، وجود خطوط مخصوص و مجزا، وجود ایستگاه ها و تعمیرگاه مناسب، سرعت و رفتار مناسب رانندگان و موانع موجود، بیشترین تأثیر را در استفاده از دوچرخه دارند. همچنین جنسیت، فاصله تا محل کار، سطح درآمدی، تحصیلات و علاقه مندی به دوچرخه، از جمله عوامل دیگری هستند که در مطلوبیت دوچرخه برای افراد مؤثر هستند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Statistical Analysis of the Reasons Behind Public Tendency or Reluctance Towards Using the Bicycle as a Mode of Transportation in Urban Travel.(Case Study: Amol)
Authors
Hossein Hedayati, omid titidezh, reza behzad
Abstract
Using bicycles for daily travels and running errands in urban areas can be a proper solution to decrease traffic problems caused by motor transport. The promotion and encouragement of bicycle usage does not become possible by simply providing the relevant facilities and infrastructures. It also requires comprehensive and targeted planning in order to reach this aim. This research is documentary and survey- based. It rests on the binary logit model and we have tried to investigate the effective reasons that would encourage people towards using bicycles in their daily life. To this end, 418 questionnaires which were based on the preference state method and contained 12 scenarios were distributed among several organizations, while some other questionnaires were distributed randomly in the city. Finally, with the directions given before participants filled out the questionnaires, 5016 choices were obtained in order to be able to continue the procedure.The binary logit model was applied to examine the effectiveness of two variants, namely the characteristics of the bicycle paths and the descriptions of very individual participant involved on using bicycles for urban travel. The results revealed that the weather conditions, the existence of exclusive lanes for bicycle, suitable bicycle stations and repair shops, the appropriate speed and behavior of motorists, and existing obstacles have the greatest impacts on the rate of public tendency towards using bicycles.Moreover, gender, distance from the workplace, income, level of education, and interest in using the bicycle are other factors which affect the desirability of bicycles for the individuals.
Keywords
biking &ndash, influential factors &ndash, urban transportation &ndash, non-motor transportation &ndash, the logit model