بررسی تاثیر عرض پی در پاسخ های لرزه ای سد های بتنی وزنی با استفاده از روش اجزاء محدود با مطالعه موردی سد کوثر
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15387.1182
نویسندگان
120متری امام خمینی کوی فرهنگیان کوچه 9 پلاک 82 کد پستی 7177614435
2دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
چکیده
سدهای بتنی وزنی از جمله سازه‌هایی هستند که عملکرد آن‌ها وابستگی زیادی به محیط پیرامونشان دارد و اثرات اندرکنش سد با محیط اطراف، مانند اندرکنش آب و سازه سد تأثیر بسزایی در پاسخ سد خواهد گذاشت. اندرکنش دینامیکی آب و سازه علاوه بر فشار هیدرواستاتیکی آب بر بدنه سد سبب تولید فشار هیدرودینامیکی می شود. بدین منظور در این پژوهش به بررسی تاثیر عرض پی در پاسخ لرزه ای سد بتنی وزنی پرداخنه شده است که در این راستا به مطالعه موردی سد کوثر پرداخته می شود. در تحقیق پیش رو، ابتدا معادلات حاکم بر رفتار لرزه ای سد بتنی وزنی مورد بررسی قرار گرفته و سپس مدل سد بتنی وزنی کوثر را در نرم افزار آباکوس با متغییر قرار دادن عرض پی با انجام تحلیل غیر خطی دینامیکی مورد بررسی قرار گرفته است. در تحقیق حاضر تاثیر عرض پی در پاسخ لرزه ای سد بتنی وزنی با استفاده از روش اجزاء محدود با مطالعه موردی سد کوثر مورد تحلیل قرار گرفته است، که بدین منظور با توجه به هدف اصلی پژوهش به تغییر عرض پی پرداخته شده است. در تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی از رکورد زلزله های مختلف السنترو و چی چی استفاده شده است. نتایج کمی نشان داد، با تغییر عرض پی سد تا 3 برابر، مقدار جابجایی در تاج سدنسبت به عرض پی مورد تا 30 درصد کاهش پیدا می کند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigation the effect of foundation width on the the seismic response of concrete gravity dams using finite element method, case study Kowsar dam
Authors
ebrahim shiraz, Mohammad Reza استهبان
Abstract
Weight concrete concrete dams are among the structures whose performance is highly dependent on their surroundings, and the effects of the interaction of the dam with the surrounding environment, such as water and dam construction, will have a significant impact on the dam response. In addition to the hydrostatic pressure of water on the dam body, the hydrodynamic interaction of the water and the structure produces hydrodynamic pressure. For this purpose, in this research, the effect of width in the seismic response of the concrete dam dam is investigated. In this regard, a case study of Kowsar Dam is considered. In the present study, the governing equations on the seismic behavior of the concrete dam weights were investigated first, and then the Koussar concrete weighted concrete model was investigated in Abaco software with the variable width of the p-value by performing nonlinear dynamic analysis. In the present study, the effect of WP width on the seismic response of a concrete-weighted dam using a finite element method with a case study of Kowsar Dam has been analyzed. To this end, according to the main aim of the research, the width of the beam has been investigated. Dynamic analysis of the time history has been used to record the various earthquakes of alsentro and chi chi. the quantitative results showed that by changing the width of the barrier to 3 times, the amount of displacement in the crown to the width of the beam decreased by 30%.
Keywords
foundation width, concrete gravity dam, Kowsar dam, Dynamic analysis