بررسی تاثیر مقاومت فشاری بتن در کاهش پاسخ های لرزه ای سد بتنی وزنی کوثر با استفاده از روش اجزاء محدود
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15386.1181
نویسندگان
120متری امام خمینی کوی فرهنگیان کوچه 9 پلاک 82 کد پستی 7177614435
2دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
چکیده
پایداری و تأمین عملکرد مناسب سدهای بتنی وزنی در مقابل تحریکات شدید زمین با توجه به خرابی های ایجاد شده در چند سد بزرگ در نقاط مختلف دنیا، مورد توجه بسیاری از محققان و متخصصان بوده است. اندرکنش دینامیکی آب و سازه علاوه بر فشار هیدرواستاتیکی آب بر بدنه سد سبب تولید فشار هیدرودینامیکی می شود.بدین منظور در این پژوهش به بررسی تاثیر مقاومت فشاری بتن در پاسخ لرزه ای سد بتنی وزنی پرداخنه شده است که در این راستا به مطالعه موردی سد کوثر پرداخته می شود. در این تحقیق ابتدا صحت سنجی یک مدل مطالعاتی گذشته را در مورد یک سد بتنی وزنی در ترکیه را در نرم افزار آباکوس مورد بررسی قرار داده می شود و سپس مدل سد بتنی وزنی کوثر را در نرم افزار آباکوس با متغییر قرار دادن مقاومت فشاری با انجام تحلیل غیر خطی دینامیکی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اساسی از انجام پژوهش پیش رو بررسی تاثیر مقاومت فشاری بتن در پاسخ لرزه ای سد بتنی وزنی با استفاده از روش اجزاء محدود با مطالعه موردی سد کوثر است، که بدین منظور با توجه به رویکرد اصلی پژوهش به تغییر مقاومت بتن پرداخته شده است. در این راستا به تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی تحت رکورد زلزله های مختلف السنترو و طبس پرداخته شده است. نتایج کمی نشان داد، با افزایش مقاومت بتن تا 2 برابر، جابجایی تاج سد به طور میانگین 10% و وسط سد 5% کاهش پیدا می کند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigation the effect of concrete strength on the the seismic response of concrete gravity dams using finite element method, case study Kowsar dam
Authors
ebrahim shiraz, Mohammad Reza استهبان
Abstract
Sustainability and proper functioning of concrete dams against unusually severe earthquakes have been considered by many scholars and experts due to the damages caused by large dams in different parts of the world. In addition to the hydrostatic pressure of water on the dam body, the hydrodynamic pressure is produced. In this study, the effect of compressive strength of concrete on the seismic response of the concrete dam damaged was investigated. In this regard, a case study of Kowsar dam Paid. In this study, we first examined the validation of a previous study model for a concrete concrete weighbridge in Turkey in Abaco software, and then the Koussar Concrete Weight Damage Model in Abacus software with the variation of compressive strength by performing Dynamic nonlinear analysis has been studied. The main purpose of this study is to investigate the effect of concrete compressive strength on seismic response of concrete concrete weighted by using finite element method with Kowsar case study. Therefore, according to the main approach of this study, concrete strength has been changed. In this regard, the dynamics of time histories have been analyzed under the records of various Elsentro and Tabas earthquakes. Quantitative results indicated that, with increasing concrete strength up to 2 times, the displacement of the dam of the dam would decrease by 10% on average and 5% on the middle of the dam.
Keywords
concrete strength, concrete gravity dam, Kowsar dam, time history analysis