اثر اندرکنش خاک و سازه بر روی کنترل پاسخ لرزه ای ساختمان ها به کمک جرم متصل به فنر پیش فشرده در تراز بام
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15368.1172
نویسندگان
1دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرمانشاه
2استان کرمانشاه سرپل ذهاب فاز3 پلاک 7333
چکیده
در سال‌های اخیر به توسعه وسائل مؤثر در استهلاک انرژی لرزه ای در سازه‌ها اهمیت بیشتری داده شده است که پاسخ سازه را در ناحیه الاستیک نگه دارد. در این مورد میراگرها برای کم کردن اثر نیروی زلزله به سازه‌ها استفاده می‌شوند. برخی از میراگرها با تغییر فرکانس ارتعاشی سازه و با محدود ساختن شتاب انتقالی به سازه مانع نفوذ انرژی زلزله به سازه می‌شوند. همچنین تکنولوژی‌هایی برای مستهلک شدن انرژی سازه‌ای با قرار دادن جرم کمکی توسعه پیدا کرده است. امواج زلزله پس از عبور از لایه های خاک بسته به نوع و ضخامت آن تشدید می شوند. سازه های ساختمانی بسته به نوع و عمق خاک زمین ساختگاه نسبت به سنگ بستر پاسخی متفاوت نسبت به وقتی که همین ساختمان ها روی سنگ بستر واقعند، خواهند داشت لذا در این پژوهش به بررسی تأثیر استفاده از میراگر جرمی با وجود اثرات اندرکنش بین خاک و سازه پرداخته شده است. ابتدا با استفاده از یک نمونه ی آزمایشگاهی منتخب به اعتبارسنجی نتایج در نرم افزار ANSYS پرداخته شده است. در ادامه با مدلسازی سیستم قاب مهاربندی شده فولادی و تجهیز آن به سیستم میراگر جرمی در حالات مختلف به بررسی تأثیر استفاده از میراگر جرمی پرداخته شده است و در هر مورد منحنی های رفتاری مربوطه ارائه گردیده است. نتایج حاکی از بهبود عملکرد سیستم با استفاده از میراگر جرمی است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of soil-structure interaction on seismic response of buildings to help control the mass of pre-compressed springs connected to roof level
Authors
sasan amjadian, arezo sarpol-e-zahab, hamidreza kargar
Abstract
In recent years, the development of effective means of depleting seismic energy in structures has been given more importance by maintaining the structure response in the elastic region. In this case, dampers are used to reduce the effect of earthquake forces on structures. Some of the dampers are constructed by varying the vibrational frequency of the structure and by limiting the acceleration to the structures preventing the impact of earthquake energy. Techniques have also been developed to deplete the instrumentation by placing auxiliary mass. Earthquake waves are exacerbated by passing the soil layers depending on their thickness and thickness. Depending on the type and depth of the soil, the structure of the site compared to the bedrock has a different response than when the same buildings are on the bedrock. Therefore, in this study, the effect of using mass-merrem with the effects of interaction between soil and structure Been paid. Firstly, using a selected laboratory sample, we validate the results in ANSYS software. In the following, modeling of the system of braced steel frame and equipping it with a mass dampening system in different situations has been studied the effect of using a mass mirror. In each case, the behavioral curves are presented. The results indicate improvements in system performance using a mass mirror.
Keywords
Mass damper, steel frame, Dynamic analysis, soil-structure interaction