بررسی اثر پودر تایر در حدود اتربرگ خاکهای رسی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15364.1171
نویسندگان
1دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده عمران و محیط زیست
2دانشگاه امیرکبیر
3دانشجوی دکتری
چکیده
ضایعات تایر مشکلات زیست محیطی زیادی را برای جوامع بشری ایجاد نموده اند و مقدار این ضایعات روز به روز درحال افزایش می باشد. استفاده از ضایعات تایر به عنوان یک ماده افزودنی به خاک توسط محققین مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله بزرگترین مزایای این روشها، کاهش مشکلات زیست محیطی ناشی از تایرهای فرسوده می‌باشد. خاکهای رسی معمولاً خاکهای مسئله داری هستند که همواره مشکلاتی را از نظر ژئوتکنیکی ایجاد می‌کنند. یکی از مشکلات خاکهای رسی حدود اتربرگ بالای این نوع خاکها می‌باشد که باعث کاهش کارایی آنها می شود. پودر تایر با توجه به اینکه فاقد چسبندگی می‌باشد، می تواند اثر قابل توجهی در این خصوص داشته باشد و خواص خاک را بهبود بخشد. در این تحقیق اثر اضافه نمودن درصدهای مختلف پودر تایر به خاک رس در حدود اتربرگ خاکهای رسی با پلاستیسیته پایین و پلاستیسیته بالا مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که افزودن پودر تایر به خاکهای رسی با پلاستیته بالا و خاکهای رسی با پلاستیسیته پایین سبب کاهش حد روانی، نشانه خمیری شده و افزایش کارایی خاکهای رسی می‌شود و درکارهای اجرایی قابل استفاده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Study the effect of Tire Powder on atterberg limits of Clay soils
Authors
Ehsan Tehran, Esmail Aflaki, Davood Akbarimehr, Pouya Safari
Abstract
Vehicles have bad effects on the environment. They have not only caused air pollution, noise pollution, but also they create problems by producing waste tires. Rubber does not easily decompose and therefore disposal method has to be found out. In recent years many researchers have ideas for the use of these waste materials in engineering projects. large amount of soils is used in the construction of roads but there is not sufficient amount of soil of required quality. Clay soils are usually categorized as problematic soils which bring low efficiency of soil. Tire powder has no cohesion and it can reduce atterberg limits of clay soils. In this paper the effect of tire powder on the atterberg limits of clay soils are investigated. based on this research waste tires can be used for the improvement of High and low plasticity clay soils in engineering projects. Moreover, utilization of waste tires as a soil replacement not only solves environmental problems but also provides a new resource for construction industry.
Keywords
Low plasticity Clay, High plasticity Clay, atterberg limits, efficiency